Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert beoordelingskader

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft een beoordelingskader uitgewerkt. Bekijk hier het beoordelingskader. Het beoordelingskader geeft enerzijds inzicht in wat van deelnemende bedrijven wordt gevraagd en laat daarnaast zien hoe die inzet wordt beoordeeld.

Meisje in kledingfabrief / Girl in textile factory © Shutterstock

Jaarlijks plan van aanpak door bedrijven

Eén van de verplichtingen voor deelnemende bedrijven aan het convenant is het jaarlijks opstellen van een plan van aanpak. In dit plan geven bedrijven aan hoe zij omgaan met risico’s in hun keten. Deze plannen maken de bedrijven op basis van imvo-risicomanagement (due diligence), volgens de richtlijnen van de OESO en de VN.

Volgens de afspraken binnen het convenant besteden bedrijven in hun due diligence aandacht aan de volgende vijf onderwerpen: 

  1. beleid
  2. risicoanalyse (risico-inventarisatie en prioritering)
  3. doelen en acties op alle thema’s
  4. evaluatie en communicatie
  5. stakeholderconsultatie.

Criteria voor beoordeling

In het convenant is afgesproken dat het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel de plannen van aanpak van bedrijven beoordeelt volgens de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het convenant. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in beoordelingscriteria die voor deelnemende bedrijven inzichtelijk maakt hoe deze beoordeling plaatsvindt.

Meer inzicht in inzet en resultaten van het Convenant

Het beoordelingskader geeft individuele bedrijven ook inzicht in welke stappen zij kunnen nemen en op welke vlakken zij nog voortgang moeten maken. Om te zorgen dat doelen en acties op onderwerpen als kinderarbeid, leefbaar loon, milieu en dierenwelzijn goed in beeld zijn, kunnen bedrijven voor dat onderdeel het meeste aantal punten behalen (40% van de totaalscore). Dit stimuleert tot actie.

Het beoordelingskader stelt het Secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel in staat beter op geaggregeerd niveau te rapporteren over de voortgang die deelnemende bedrijven en partijen maken in de verduurzaming van de sector en over te ontwikkelen gezamenlijke activiteiten.

Bijdragen stakeholders

Voor het opstellen van de criteria heeft het convenant ook dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van stakeholders, zoals HIVOS, FNV, de Fair Wear Foundation en AMFORI-BSCI.