Kledingconvenant is relevant

Onderzoeksbureau concludeert: goede voortgang in nakomen afspraken.

Negen van tien textielbedrijven goed op weg met duurzame afspraken © Shutterstock

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt een relevante en effectieve aanpak om de sector verder te verduurzamen. Deelnemende bedrijven brengen de risico’s in hun productieketen in kaart en zetten stappen in hun interne organisatie. De komende tijd moet de focus liggen op het tonen van impact in de wereldwijde productieketen. Dat stelt Avance Impact in een onafhankelijk evaluatierapport dat vandaag gepubliceerd wordt.

Onderzoeksbureau Avance Impact evalueerde halverwege de looptijd (van vijf jaar) van het convenant de voortgang van de afspraken in het convenant. Zij hebben daarvoor gesproken met diverse bedrijven en partijen binnen en buiten het convenant.

Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter van het convenant: “Het evaluatierapport geeft ons een belangrijk signaal: een bevestiging dat deze convenantsaanpak een goede weg is richting verduurzaming van de kleding- en textielsector. Nu moeten we verder doorpakken, er is nog altijd veel werk aan de winkel, met name in de productielanden.”

Het convenant realiseerde sinds de start in 2016 al een aantal belangrijke mijlpalen. Zo doen deelnemende bedrijven steeds beter aan ‘due diligence’: zij brengen hun productieketen in kaart, identificeren (risico’s op) misstanden, stellen prioriteiten en pakken deze misstanden aan. Er is bovendien meer transparantie door de jaarlijkse publicatie van de productielocaties van alle aangesloten bedrijven, wordt er samengewerkt in projecten en maken deelnemende bedrijven hun eigen duurzaamheidsrapporten mét risicoanalyse openbaar. Avance concludeert dat hiermee goed gewerkt wordt aan meer inzicht in de productieketen.

Van inzicht naar impact

In de eerste jaren hebben deelnemende bedrijven volgens de evaluatie een goede start gemaakt. Zo is er binnen bedrijven veel meer kennis van due diligence en bewustzijn van hoe men dit beter in de organisatie kan inzetten, hebben bedrijven beter inzicht in hun productieketen en op de grootste risico’s op misstanden.
Avance concludeert ook dat het convenant is gestart met een zeer hoge ambitie; “het binnen 3-5 jaar bereiken van substantiële stappen van verbetering voor hen die negatieve effecten ervaren”. Het onderzoeksbureau stelt dat zij de eerste positieve effecten in de productieketen vaststellen, maar dat het realiseren van merkbare impact ingewikkeld is, meer tijd kost en extra inspanningen nodig zijn.
Op een aantal individuele productielocaties is al wel verbetering zichtbaar, zoals de invoering van leefbaar loon in enkele fabrieken in Turkije en Pakistan. Daarnaast werken partijen en bedrijven samen in collectieve projecten op thema’s als leefbaar loon, kinderarbeid en water en chemicaliën.

Betere uitwisseling

Naast aanbevelingen voor het beter in kaart brengen van impact in de productieketen adviseert Avance informatieuitwisseling tussen deelnemende bedrijven en partijen zoals ngo’s, vakbonden en overheid te verbeteren. Zo kan men onderling nòg beter samenwerken om risico’s op het gebied van mensenrechten, milieu en dierenwelzijn tot een minimum te beperken.

Vervolgstappen

De eerste aanbevelingen om het convenant verder te versterken zijn al direct deze zomer opgepakt. Ook wordt er gesproken hoe een eventueel vervolg na de looptijd van dit convenant eruit kan zien. Hierover is nog geen besluit genomen. Bekijk hier alle aanbevelingen van Avance Impact en de reactie vanuit het convenant.

Over het convenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties werkt sinds juli 2016 in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel samen om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade te voorkomen. Het convenant wordt gefaciliteerd door de SER. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In totaal doen 89 merken (dat is ongeveer de helft van de Nederlandse markt), brancheorganisaties INretail, VGT en Modint, de Nederlandse overheid, de vakbonden FNV en CNV en maatschappelijke organisaties Solidaridad, UNICEF, Arisa, Coalitie Stop Kinderarbeid, Stichting Vier Voeters en een groot aantal ondersteunende partijen mee.

Downloads Tussentijdse evaluatie Convenant Duurzame Kleding en Textiel