Rapport Azië verdiept inzicht in risico’s

Vandaag publiceerde het Leiden Asia Centre (LAC) een onderzoeksrapport ‘Tightening Belts: Two Regional Case Studies on Corporate Social Responsibility in Asia’. De partijen van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben met bijzonder veel belangstelling kennisgenomen van het rapport. Het secretariaat van het convenant is geïnterviewd over de case study die het LAC publiceert over de textielsector.

Close-up van een naaimachine naald op jeans. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Beter inzicht in algemene risico’s

Het rapport ‘Tightening Belts: Two Regional Case Studies on Corporate Social Responsibility in Asia’ biedt op innovatieve wijze inzicht in goederenstromen tussen de grensregio van China met Noord Korea en (o.a.) Europa. Analyse van im- en exportgegevens geeft beter zicht op het gebied / land / regio waar goederen, die in Europa worden geïmporteerd, worden geproduceerd en kan daarmee bijdragen aan een versterking van het due diligence proces door bedrijven. Het rapport onderstreept de omvang en de ernst van specifieke risico’s die verbonden zijn aan het zakendoen in de grensregio van China met Noord Korea. Daarmee draagt het bij aan een beter inzicht in de algemene risico’s van die regio.

Doorontwikkeling methodiek

Omdat het verzamelen en verwerken van de noodzakelijke gegevens over goederenstromen op dit moment erg arbeidsintensief lijkt, zou het interessant zijn te onderzoeken of de methode verder ontwikkeld kan worden zodat gebruik ervan ook bereikbaar wordt voor bedrijven.

Acties van het convenant

Het secretariaat zal het rapport ‘Tightening Belts: Two Regional Case Studies on Corporate Social Responsibility in Asia’ zoals gebruikelijk actief onder de aandacht brengen bij alle bij het convenant aangesloten bedrijven. Het secretariaat wijst hen op het innovatieve karakter van de werkwijze van het onderzoek en de bijdrage die het analyseren van goederenstromen kan leveren aan het verkrijgen van een beter zicht op algemene risico’s die zich in een bepaalde regio voordoen.

Bedrijven waarvan het bij het secretariaat van het convenant bekend is dat zij sourcen in de regio waarop het onderzoek betrekking heeft, wijzen we actief op de omvang en de ernst van de vastgestelde praktijken, zowel wat betreft het tewerkstellen van Noord Koreaanse arbeiders in Chinese fabrieken als het uitbesteden van productie door Chinese fabrikanten naar Noord Korea. Het secretariaat adviseert alle bedrijven die inkopen in de betreffende regio na te gaan of de vastgestelde misstanden bij hun leveranciers van toepassing zijn. Ongeacht die uitkomst adviseren we deze bedrijven om het rapport actief op te volgen, door bijvoorbeeld:

  • Dialoog aan te gaan met hun leveranciers over de uitkomsten van het onderzoek,
  • Na te gaan van welke toezichtmogelijkheden, zoals audits en kwaliteitscontroles ter plaatse, zij gebruik maken en het zo nodig verbeteren daarvan
  • Na te gaan welke afspraken zij hebben gemaakt met hun leveranciers over subcontracting en het zo nodig verbeteren daarvan.

Het secretariaat zal bij de beoordeling van de volgende plannen van aanpak van de betreffende bedrijven speciale aandacht besteden aan hoe zij met deze risico’s omgaan en welke maatregelen zij nemen om te voorkomen dat dwangarbeid bij hun eigen leveranciers voor komt. Dit is een onderdeel van due diligence (imvo-risicomanagement).

Doel en werkwijze Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Binnen het convenant werken partijen samen aan het bevorderen van de noodzakelijke transitie om de kleding- en textielsector verder te verduurzamen. Van deelnemende bedrijven wordt verwacht dat zij zich inspannen om negatieve effecten in hun toeleveringsketen te voorkomen, te verminderen en, waar nodig, te verhelpen. Zij dienen via een proces van due diligence inzicht in hun keten te vergroten en op basis daarvan allereerst algemene risico’s op negatieve impact, zoals ontoereikende arbeidsomstandigheden, schade aan milieu of gebrek aan dierenwelzijn, in kaart te brengen die spelen in het betreffende gebied / land / regio. Vervolgens dienen zij de risico’s te identificeren die spelen in hun eigen, specifieke toeleveringsketen. Op basis van een inschatting van de ernst van de risico’s geven zij in een plan van aanpak aan welke maatregelen zij op geprioriteerde risico’s nemen. Waar mogelijk helpen partijen de bedrijven daarbij.

Voorkomen van gebruik van dwangarbeid in de keten is 1 van de 9 thema’s waaraan bedrijven zich met het tekenen van het convenant gecommitteerd hebben. Het convenant beschouwt de onderzoeksresultaten als een ondersteuning van de praktijk waarin deelnemende bedrijven worden geadviseerd afspraken met toeleveranciers/producenten te maken over IMVO-aspecten, en deze o.a. in hun inkoopvoorwaarden op te nemen. Onderdeel daarvan behoort onder andere te zijn dat leveranciers alleen gebruik kunnen maken van goedgekeurde subcontractors, om de risico’s van het gebruik van onbekende en ongeautoriseerde subcontractors te voorkomen.