Onafhankelijke commissie textielconvenant doet eerste uitspraken over bedrijven

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft voor het eerst uitspraken gedaan in twee geschillen.

Kleding en textiel: vrouwen aan het werk in de kledingfabriek © Shutterstock

De geschillen zijn aangedragen door partijen in het convenant en betroffen de bedrijven Corn. Van Dijk B.V. (Vandyck) en Manderley Fashion B.V., die beiden het convenant hebben ondertekend.

Het Convenant Duurzame Kleding is in 2016 ondertekend met als doel om in textiel producerende landen kinderarbeid uit te bannen, de veiligheid en gelijkheid van werknemers te verbeteren en milieuverontreiniging en dierenleed te voorkomen. Bij het convenant zijn inmiddels ruim 90 merken aangesloten, waaronder Van Dijk B.V. en Manderley Fashion BV. Deze deelname is echter niet vrijblijvend. Van bedrijven wordt voldoende commitment verwacht om het verschil te maken. Daar is de klachten- en geschillencommissie waakzaam op.

Partijen in het convenant betreuren dat de inzet van de commissie nodig is, zeker gezien zoveel andere deelnemende bedrijven de gevraagde inspanningen wél kunnen leveren.

Van Dijk

De commissie oordeelt dat de onderneming structureel niet heeft voldaan aan de eisen die in het convenant staan. Lees hier de uitspraak.
Naar aanleiding van de procedure heeft Van Dijk aangegeven alsnog te willen blijven deelnemen aan het convenant. Lees hier de verklaring van Van Dijk. Het secretariaat van het convenant onderhoudt hierover contact met Van Dijk.

Manderley

Manderley Fashion bleek door interne organisatieveranderingen de verplichtingen in het convenant niet langer te kunnen nakomen. Lees hier de uitspraak.

Aanbevelingen voor convenant

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie heeft naast de uitspraken over de bedrijven ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het convenant. De partijen in het convenant bekijken gezamenlijk hoe met deze aanbevelingen om te gaan.

Werkwijze klachten- en geschillencommissie

De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie is samengesteld door de partijen binnen het convenant. Partijen binnen het convenant kunnen een geschil indienen over andere partijen en over deelnemende bedrijven als zij menen dat zij tekortschieten in het nakomen van de afspraken. Ook kunnen benadeelden een klacht indienen. Zij kunnen dit individueel doen of zich laten vertegenwoordigen door een organisatie die namens hen optreedt. Arbeiders op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade.