VN-conferentie in Genève: pleidooi voor mensenrechten-wetten bij internationale handel

In Genève vond onlangs een grote VN-conferentie plaats over het eerbiedigen van mensenrechten bij de internationale handel. Ook vertegenwoordigers van het secretariaat van het Textielconvenant waren present onder de 3000 deelnemers uit de hele wereld. Door veel deelnemers werd gepleit voor wetgeving om mensenrechtenschendingen te voorkomen.

CSRlogo

Ook veel Nederlandse bedrijven hebben hun productie verplaatst naar landen buiten de EU. Bedrijven zijn verplicht om daarbij mensenrechtenschendingen te voorkomen, door onder andere OESO-richtlijnen. Dit doen zij aan de hand van due diligence. Dit is een proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen identificeren, voorkomen en verminderen. Zij moeten ook verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde risico’s. De Nederlandse textielsector heeft gekozen om dit in samenwerking te doen met andere partijen binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

In internationaal verband werd door veel van de aanwezigen gepleit voor bindende wetgeving door middel van een verdrag. Een aantal landen, zoals de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben al wetgeving op dit gebied.

Kinderarbeid 

In Nederland is vooralsnog gekozen voor een vrijwillige aanpak via de convenanten. Ook hier speelt de discussie over wetgeving. Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken voorziet in een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het voorstel ligt nu ter bespreking in de Eerste Kamer.

Textielconvenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties in de textielsector heeft een overeenkomst afgesloten: het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Zij willen in productielanden de arbeidsomstandigheden verbeteren en milieuvervuiling en dierenleed voorkomen.