Jaarrapportage Convenant voor de Metaalsector: vooruitgang geboekt in tweede jaar

Bedrijven die deelnemen aan het internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector hebben ondanks COVID-19 restricties vooruitgang geboekt in het tweede jaar. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020-2021 van het convenant. Zo maken steeds meer bedrijven gebruik van de aangeboden tools en wordt internationaal MVO vaker opgenomen in beleid en managementsystemen. Ook mocht het convenant het afgelopen jaar vijf nieuwe deelnemers verwelkomen.

Gieten van vloeibaar metaal © Shutterstock / Oleksiy Mark

Professionalisering

Het tweede jaar van het convenant stond in het teken van professionalisering en uitbreiding. In de jaarrapportage staat dat zes van de negen aangesloten bedrijven in het tweede jaar een internationaal MVO-beleid hebben geformuleerd. Ook hebben zeven bedrijven het afgelopen jaar de belangrijkste risico’s in de keten geïdentificeerd, waarbij vooral risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid en milieu-/watervervuiling naar voren kwamen.

De vooraf afgesproken deadline voor de ontwikkeling van individuele actieplannen om risico’s aan te pakken en te voorkomen werd door geen van de bedrijven gehaald. Hier wordt op dit moment aan gewerkt met hulp van de andere partijen in het convenant. Om bedrijven intensiever te ondersteunen bij het doorlopen van de zes due diligence-stappen werden de systemen en tools van het convenant verbeterd en ingezet op het delen van kennis via online bijeenkomsten. Uit de monitoring blijkt dat dit heeft geleid tot meer begrip van de zes due diligence-stappen bij bedrijven in de metaalsector.

Recycling

Een ander belangrijk aandachtspunt binnen het convenant is de recycling van metalen. Sinds enkele jaren wordt steeds meer schroot geëxporteerd naar landen buiten Europa. De omstandigheden waarin de verwerking van deze metalen plaatsvindt brengen extra risico’s met zich mee. Het afgelopen jaar werd daarom binnen de werkgroep recycling de recyclingketen in kaart gebracht. Deze analyse zal komend jaar worden gebruikt om samen met stakeholders in een gezamenlijk project verbeteringen door te voeren. Daarnaast raken steeds meer metaalrecyclingbedrijven overtuigd van het belang van internationaal MVO en traden meerdere bedrijven toe tot het convenant.

De partijen in het convenant starten het derde jaar met Tineke Lambooy als nieuwe voorzitter. Tineke Lambooy: “Er gaan steeds meer stemmen op voor verplichte due diligence-wetgeving in Nederland en op Europees niveau. De bedrijven die zijn aangesloten bij het convenant hebben de stap in de juiste richting al gezet en verkeren in een gunstige positie als deze wetgeving in de praktijk wordt gebracht. Ik kijk er dan ook naar uit om hen te ondersteunen bij de implementatie van due diligence in hun bedrijfsactiviteiten en samen te werken aan duurzame en verantwoorde bedrijfsactiviteiten in de metaalsector.”