Pilots duurzaam inkopen natuursteen van start

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee. Tijdens de eerste sessie is de onderzoeksvraag verder verkend en zijn de contouren geschetst voor verdere samenwerking op dit onderwerp.

Pilots duurzaam inkopen van start © Dirk Hol

Hoe kunnen we vanuit Nederland op een meer verantwoorde manier natuursteen inkopen? Op 7 december ging hierover een pilotproject van start met een kennissessie. Aan de pilots doet een aantal gemeenten en inkooporganisaties mee. Tijdens de eerste sessie is de onderzoeksvraag verder verkend en zijn de contouren geschetst voor verdere samenwerking op dit onderwerp.

Verantwoordelijkheid bij inkoop natuursteen

Volgens de OESO-richtlijnen hebben bedrijven een verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. Op dit moment zijn er weinig bedrijven in de natuursteensector die deze verantwoordelijkheid volledig nemen. Dat komt doordat er in het inkoopproces vooral op prijs gestuurd wordt, en er bij aanbestedingen, onvoldoende aandacht is voor een duurzame natuursteensector. Vaak speelt de prijs een grotere rol dan duurzaamheid. Met deze pilots werken natuursteenbedrijven en gemeenten samen om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid.

Pilots

Een aantal partijen die ook samenwerkt aan de totstandkoming van een IMVO-convenant, heeft samen deze pilots gestart. In de pilots staan verantwoord inkopen en de sociale aspecten in de productielanden, met name kinderarbeid, centraal. De pilots starten met enkele kennissessies om het werkproces verder vorm te geven en lopen tot 2020. Lees hier meer over de pilots.

Pilots duurzaam inkopen van start
© Dirk Hol