Uitleg IMVO-pilots natuursteen

De looptijd van de pilots is 2017-2021. Aan het eind van deze looptijd weten aanbestedende diensten hoe Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop kan helpen actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Ook zijn er handvatten ontwikkeld voor bedrijven om zelf op een meer verantwoorde manier natuursteen in te kopen.

De pilots richten zich op drie aspecten::

  1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  2. Due diligence (MVO-risicomanagement);
  3. Kinderarbeidvrije productie.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ondersteuning van aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het Team ISV Natuursteen (TIN) opgericht. Het TIN is een ‘vliegende brigade’ die op afroep beschikbaar is om als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren.

Due diligence

Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren binnen hun inkoopproces sturen op de naleving van internationale sociale voorwaarden (ISV). Beleid van veel overheden is om ISV op te nemen in de vorm van een due diligence-verplichting.

Due diligence op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) is het proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van de eigen onderneming of zakelijke relaties in de productie- of toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde (risico’s op) negatieve impact. Met negatieve impact wordt gedoeld op kwesties als kinderarbeid, uitbuiting van werknemers of schade aan het milieu die via internationale toelevering in verband staat met afnemers in Nederland.

Bij de uitwerking van due diligence of IMVO-risicomanagement staan niet de risico’s voor het bedrijf centraal, maar de rechten van en de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact voor belanghebbenden. Voorbeelden zijn werknemers in de eigen onderneming of op productielocaties, het milieu en lokale gemeenschappen.

Een delegatie van natuursteenbedrijven en aanbestedende diensten heeft in november 2019 groeves en fabrieken in China bezocht. Doel van het bezoek was om met bedrijven en aanbestedende diensten gezamenlijk lessen te trekken over wat realistisch van bedrijven verwacht kan worden bij het uitvoeren van due diligence en hoe dat kan worden verwerkt in bestekteksten voor publieke aanbestedingen

Kinderarbeidvrije productie

In 2020 is een delegatie van bedrijven en aanbestedende diensten naar India afgereisd om daar de dialoog aan te gaan met lokale stakeholders: eigenaren van productielocaties, vertegenwoordigers van werknemers, NGOs en lokale overheden. Doel van het bezoek was om met bedrijven en aanbestedende diensten gezamenlijk lessen te trekken over hoe bij het aanpakken van problemen zoals kinderarbeid de samenwerking met stakeholders in India gezocht en bevorderd kan worden, en hoe daarmee in publieke aanbestedingen kan worden omgegaan.

  • Impressies werkbezoek India, maart 2020 (PDF, 278 kB)
  • ASK risicoanalyse (PDF, 1068 kB): Onafhankelijke risicoanalyse in het kader van de TruStone pilot ISV rond de winning en verwerking van zwart graniet in Telangana en de winning en verwerking van zandsteen in Rajasthan. De analyse laat zien met welke risico’s inkopers van natuursteen te maken kunnen krijgen. De analyse is besproken met bedrijven, overheden en lokale stakeholders met als doel om gezamenlijk te werken aan verbeteringen. 

Doe mee

Wilt u als inkoper meer weten over de pilots en wellicht aansluiten bij één van de pilots? Neem dan contact op met de SER in Den Haag: InitiatiefTruStone@ser.nl.