Wat zijn deze pilots Natuursteen?

De pilots zijn gericht op Nederlandse en Vlaamse aanbestedende diensten, zoals gemeenten en op natuursteenbedrijven.

De looptijd van de pilots is 2017-2020. Aan het eind van deze looptijd weten aanbestedende diensten hoe Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop kan helpen actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Ook zijn er handvatten ontwikkeld voor bedrijven om zelf op een meer verantwoorde manier natuursteen in te kopen.

De pilots richten zich op drie aspecten:

  1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  2. Due diligence (MVO-risicomanagement);
  3. Kinderarbeidvrije productie.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Ondersteuning van aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het Team ISV Natuursteen (TIN) opgericht. Het TIN is een ‘vliegende brigade’ die op afroep beschikbaar is om als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren.

Download Brochure Werkgroep Natuursteen (PDF, 1951 kB)

Due diligence

Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren binnen hun inkoopproces sturen op de naleving van internationale sociale voorwaarden (ISV). Beleid van veel overheden is om ISV op te nemen in de vorm van een due diligence-verplichting.

Due diligence op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is het proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van de eigen onderneming of zakelijke relaties in de productie- of toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde (risico’s op) negatieve impact. Met negatieve impact wordt gedoeld op kwesties als kinderarbeid, uitbuiting van werknemers of schade aan het milieu die via internationale toelevering in verband staat met afnemers in Nederland.

Bij de uitwerking van due diligence of IMVO-risicomanagement staan dus niet de risico’s voor het bedrijf centraal, maar de rechten van en de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact voor belanghebbenden. Voorbeelden zijn werknemers in de eigen onderneming of op productielocaties, het milieu en lokale gemeenschappen.

IMVO-risicomagagement stappenplan

Kinderarbeidvrije productie

In 2019 zal een pilot in een productieland worden opgestart, waarbij het doel is om samen te leren en het proces tot op de plaats van winning en verwerking te volgen en ook daadwerkelijk te onderzoeken en bespreken wat partijen nu vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te doen hebben om de situatie ter plaatse te verbeteren en te monitoren.