SER licht convenantenaanpak toe in de Tweede Kamer

“Het is buitengewoon complex en een proces van lange adem.” Dat zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer donderdag 22 februari in de Tweede Kamer. Kamerleden werden bijgepraat over de stand van zaken rond de Convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenanten). Die zijn bedoeld om misstanden zoals gevaarlijke arbeidsomstandigheden of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Een delegatie van de SER licht in de Tweede Kamer het IMVO-programma van de SER toe © SER

Misstanden signaleren

Mariëtte Hamer lichtte de convenantenaanpak toe. Bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties werken samen aan het verbeteren van internationale productieketens. “Geen  enkele partij is in staat in zijn eentje het verschil te maken. Het vraagt dus om internationaal samenwerken. Het is een aanpak waarin we in Nederland voorop lopen.”

Femke den Hartog (INretail) gaf een overzicht van wat er binnen het textielconvenant is gerealiseerd. Een eerste stap was het analyseren van risico’s: due diligence. “Voor veel bedrijven bleek het doen van een goede due diligence een pittige klus. Verder was het voor veel bedrijven spannend dat de productielocaties op geaggregeerd niveau werden gepubliceerd. Met deze lijst kunnen eventuele misstanden kunnen door derden via het secretariaat gekoppeld worden aan ondernemingen.” Dit heeft al tot resultaten geleid. Speerpunten zijn nu het aanpakken van kinderarbeid en het realiseren van een leefbaar loon.

Commitment is noodzakelijk

Arend van Wijngaarden gaf zijn visie vanuit de CNV. Hij is positief dat er stappen vooruit worden gezet, “maar commitment van alle partijen blijft noodzakelijk om risico’s in productieketens ook echt aan te pakken. Dat is dus de reden waarom de overheid ook het belang van convenanten in sectoren moet blijven steunen, want er is nog een lange weg te gaan.”

De Kamerleden waren benieuwd naar hoe de Tweede Kamer kan bijdragen aan het succes van de convenanten. Ook wilden zij weten hoe binnen de convenanten wordt omgegaan met vrouwenrechten. Daarnaast werd de wens om de aanpak internationaal breder op te pakken besproken, evenals de rol van consumenten, fasering en aanvullende wetgeving.

Naast de SER waren vertegenwoordigers van Solidaridad, brancheorganisatie INretail, CNV, FNV en VNO/NCW present. Kamerleden van VVD, GL, CDA, D66 en PvdA waren aanwezig. De Kamerleden komen op werkbezoek om zich nader laten informeren over de IMVO-convenanten.

Op 6 maart vond er een Algemeen Overleg over dit onderwerp plaats in de Tweede Kamer.

Over de IMVO-convenanten

Met de IMVO-convenanten werken bedrijven samen met overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties om missstanden in productielanden te voorkomen. De convenanten worden per sector afgesloten. De basis van deze convenanten is een advies van de SER uit 2014. Het eerste convenant dat tot stand kwam was het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (juli 2016). In oktober 2016 volgde de bankensector en in 2017 de goudsector. Andere convenanten zijn afgesloten of in de maak.

Meer informatie: