1e jaar Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen Convenant

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) is vandaag precies een jaar geleden ondertekend.

Pensioenfondsen tekenen voor samenwerking duurzaam beleggen © Dirk Hol

Partijen zijn begin 2019 van start gegaan om op basis van de afspraken in het convenant meer inzicht te krijgen in de internationale beleggingsketen en zo zaken als mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken. Het convenant is het eerste jaar goed uit de startblokken gekomen.

Publicaties

In november 2019 is de nulmeting gepubliceerd, het rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie van het IMVB-Convenant, dat de stand van zaken toont bij aanvang van het Convenant. De deelnemende Pensioenfondsen (99%) en overige betrokken Partijen hebben deze nulmeting ingevuld.

Eind 2019 is ook het Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen gepubliceerd, een hulpmiddel voor pensioenfondsen voor de implementatie van het convenant.

Jaarbijeenkomst

In september organiseerde het IMVB-convenant een jaarbijeenkomst  waarin alle partijen een update kregen over de voortgang van het convenant. Pensioenfondsbestuurders en zes NGO’s en vakbonden namen deel aan workshops over dierenwelzijn, vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten en klimaatverandering.

Cases

In het convenant is vastgelegd dat partijen gaan samenwerken op een aantal cases die betrekking hebben op een sociaal onderwerp gedurende de looptijd van het convenant. De eerste casus is bekend gemaakt : gekozen is voor een mijnbouwbedrijf. Mijnbouw kent van nature risicovolle en onzekere arbeidsomstandigheden en –conflicten, vaak gerelateerd aan outsourcing en sub-contracting. Frequente schendingen van mensenrechten, zoals vervuiling van leefomgeving, gedwongen verhuizingen, vervuiling van waterbronnen, geweld door beveiligers, en tekortschietende consultatie van betrokkenen komen vaak voor. Partijen bundelen in deze casus hun kennis en netwerk om het engagement van pensioenfondsen richting het bedrijf te versterken en daarmee een verbetering in het beleid en de praktijk van het bedrijf te bewerkstelligen. In case 2 zullen de partijen zich richten op de waardeketen van palmolie.

Jaarrapportage begin 2020

Begin 2020 verwachten partijen hun eerste jaarrapportage af te ronden. Deze publicatie biedt een terugblik op de activiteiten en resultaten in het eerste convenantsjaar.

Doelstelling Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en overheid hebben op 20 december 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) ondertekend. Femke de Vries begeleidt als onafhankelijke voorzitter de uitvoering van het convenant. Het secretariaat van het convenant is belegd bij de SER.

Bijzonder aan dit convenant is dat meer dan 80 fondsen, samen goed voor ruim 1200 miljard euro aan belegd vermogen, het convenant hebben ondertekend, hetgeen staat voor meer dan 90% van het totale beheerd vermogen door Nederlandse pensioenfondsen. Dat betekent dat het convenant via de beleggingen van deze pensioenfondsen invloed kan uitoefenen op bijvoorbeeld mensenrechten en het milieu. Pensioenfondsen beïnvloeden door zich uit te spreken dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden en door dit via hun beleid en beleggingen in de praktijk te brengen, ook andere sectoren en counterparts in de financiële sector wereldwijd om hetzelfde te gaan doen. Van de inspanningen binnen dit Nederlandse convenant voor de pensioenfondsen gaat dus een zekere hefboomwerking uit. De overige partijen (ngo’s, vakbonden en overheid) brengen hun kennis en expertise in en werken samen met de pensioenfondsen om de afspraken uit het convenant te realiseren.

In het convenant zijn afspraken gemaakt die invulling geven aan de internationale richtlijnen van de OESO en de VN. De richtlijnen verwachten van pensioenfondsen dat zij aan MVO risico management doen. Dat betekent dat zij waar nodig hun beleid en processen gaan aanpassen en hun uitvoerders en andere dienstverleners hierop aansturen zodat zij een zorgvuldige risicoafweging maken bij beleggingen en potentiële en daadwerkelijke negatieve impacts op samenleving en milieu voorkomen, beperken en/of (laten) herstellen. Samen met de andere partijen in het convenant werken pensioenfondsen aan oplossingen voor de risico’s en impacts die ze aantreffen in de beleggingsketen.