NGO’s en pensioenfondsbestuurders in gesprek op themabijeenkomst IMVB-convenant

De eerste jaarvergadering van het IMVB-convenant Pensioenfondsen op 10 september jl. had een interactief karakter. Pensioenfondsbestuurders en zes NGO’s en vakbonden gingen in kleine groepen met elkaar in gesprek over dierenwelzijn, vrijheid van vakbond, mensenrechtenverdedigers, controversiële wapens en wapenhandel, kinderrechten en klimaatverandering.

Beurskoersen in de stad © Shutterstock

Centraal staat de vraag hoe beleggingsbeleid daadwerkelijk kan bijdragen aan de doelen die de NGO’s en vakbonden nastreven. Duidelijk werd ook dat de behoefte aan informatie over en weer groot is.

Deze bijeenkomst over het IMVB-convenant was er één in de serie die de Pensioenfederatie zo’n zes keer per jaar voor haar leden organiseert. Dit keer met een specifiek karakter, want de deelnemers hadden keuze uit zes subsessies, die door de NGO’s en vakbonden werden georganiseerd. De middag werd plenair geopend door Femke de Vries, die als voorzitter van het IMVB-convenant Pensioenfondsen het stokje van Jacqueline Cramer heeft overgenomen. Zij lichtte toe wat er in de afgelopen negen maanden is bereikt en wat er nog te doen staat vóór het eerste jaar achter de rug is. Zo zal het instrumentarium nog in 2019 beschikbaar komen en zal ook de tweede casus in het diepe spoor worden vastgesteld. Over de eerste casus vertelde Louise Kranenburg, adviseur Verantwoord Beleggen bij MN en lid van het IMVB-comité. Ze legt uit waarom gekozen is voor een mijnbouwbedrijf. Mijnbouw kent van nature risicovolle en onzekere arbeidsomstandigheden en –conflicten, vaak gerelateerd aan outsourcing en sub-contracting. Frequente schendingen van mensenrechten, zoals vervuiling van leefomgeving, gedwongen verhuizingen, vervuiling van waterbronnen, geweld door beveiligers, en tekortschietende consultatie van betrokkenen komen vaak voor. Ook is vaak sprake van tekortschietende wetgeving en toezicht door de overheid, en corruptie. Verbeteringen die bereikt worden met het specifieke bedrijf kunnen belangrijke doorwerkeffecten hebben. Dit allemaal vanuit de overtuiging dat de wereld een invloed heeft op beleggingen, maar dat beleggingen van pensioenfondsen ook een invloed hebben op de wereld. En als die invloed goed wordt ingezet, kunnen pensioenfondsen een verschil maken.

Pensioenfederatievoorzitter Shaktie Rambaran Mishre haalde na de subsessies waarin de NGO’s hun thema’s hadden toegelicht, het net op bij de bezoekers. De toelichting op de specifieke thema’s werd als heel nuttig ervaren. Ook bleek dat voor het daadwerkelijk aan de slag gaan met themagericht beleggingsbeleid, nog meer handvatten nodig zijn. Het prioriteren tussen verschillende ESG-belangen is een flinke opgave: alle bovengenoemde thema’s verdienen aandacht. Willem van Schramade, eigenaar van Sustainable Finance Factory, sloot af met de oproep om van beleggen weer investeren te maken. Enerzijds omdat pensioenfondsen in de allocatie van middelen een zeer grote rol spelen, en dus een grote verantwoordelijkheid hebben. Anderzijds omdat traditioneel risicomanagement grote risico’s over het hoofd ziet. De maatschappelijke waarde wordt vaak buiten beschouwing gelaten, waardoor potentiële inprijzing van negatieve effecten (zoals CO2) en toekomstige transities niet worden meegenomen in de risico-analyse. Hij adviseert om een toekomstbestendig beleid te voeren dat ook rekening houdt met niet-direct-financiële effecten en zo de totale waarde (inclusief ESG) mee te nemen.