Handreiking ‘Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Bos amazoneregenwoud Amazoneregenwoud | © Shutterstock

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. Hiervoor wordt een reeks handreikingen opgesteld. Deze handreiking biedt verzekeraars concrete handvatten om zinvolle, meetbare en aan internationaal MVO-gerelateerde prestatie-indicatoren op te stellen over de effectiviteit van hun ESG-beleid (Environmental, Social & Governance). Ze bevat veel algemene en thematische voorbeelden van prestatie-indicatoren, bijvoorbeeld op het gebied van biodiversiteit, klimaat, mensenrechten en arbeidsverhoudingen.

In de internationale richtlijnen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. Partijen hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Transparantie is van belang om verantwoording af te leggen naar externe stakeholders en ook om van elkaar te leren.

Download de handreiking