Jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector

Verzekeraars, ngo’s, de vakbond en de overheid hebben in het eerste jaar van het IMVO Convenant Verzekeringssector een belangrijke basis gelegd om de afspraken uit het convenant in praktijk te brengen.

Jaarrapportage IMVO Convenant Verzekeringssector © Shutterstock

Dat is de boodschap van de eerste jaarrapportage over het IMVO Convenant Verzekeringssector.

Tegelijkertijd maant de onafhankelijke monitoringscommissie verzekeraars om, voor zover dit nog niet is gebeurd, haast te maken met het onderschrijven van de internationale OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNGP’s). Ook de NGO’s, overheden en de vakbond worden aangespoord om op specifieke punten, zoals transparantie en rapportage, proactiever bij te dragen aan verbeteringen. De monitoringscommissie meet jaarlijks in hoeverre verzekeraars, overheid, maatschappelijke organisaties en vakbeweging de afspraken in het convenant hebben uitgevoerd.

Overige aanbevelingen monitoringscommissie

Daarnaast beveelt de commissie aan zo snel mogelijk het Environmental, Social and Governance (ESG)-due dilligence te integreren in het beleggingsbeleid van verzekeraars. Het opstellen van een duurzaam beleggingsbeleid vormt de basis van verdere afspraken uit het convenant. Het stelt verzekeraars beter in staat om risico’s en de eventuele negatieve impact van beleggingen op mens, dier en milieu tijdig te signaleren en te adresseren. Verzekeraars moeten hier het komend jaar echt werk van maken, zo waarschuwt de monitoringscommissie, omdat het samenhangt met andere convenantsafspraken.

Divers beeld verzekeraars

Het algemene beeld van de monitoringscommissie is dat er grote verscheidenheid bestaat onder verzekeraars bij het voldoen aan de afspraken van het convenant. Logischerwijs zijn grote verzekeraars vaak verder dan kleine verzekeraars en onder middelgrote verzekeraars is het beeld divers. Maar ook voor grote verzekeraars zijn er nog uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van transparantie en het implementeren van sector- en themaspecifiek beleid. Juist in de grote verscheidenheid ziet de monitoringscommissie de mogelijkheid om te leren door zowel onderling als met de andere aangesloten partijen informatie uit te wisselen.

Nulmeting

Omdat de betrokken partijen nog maar een half jaar op weg zijn (de ondertekening van het convenant vond plaats op 5 juli 2018) ziet de monitoringscommissie haar eerste rapportage (peildatum 31 december 2018) als een nulmeting. Hierdoor is het nog niet mogelijk conclusies te trekken over trends en ontwikkelingen. Doel is om binnen 5 jaar structurele verbeteringen te bereiken op een groot aantal beleggingsthema’s, zoals klimaatverandering, kinderrechten, controversiële wapens, landrechten en dierenwelzijn. Omdat de verzekeringssector voor meer dan 95 procent is aangesloten bij het convenant is het potentieel enorm: het totale belegd vermogen in binnen- en buitenland bedraagt circa 450 miljard euro. 74 procent van de verzekeraars heeft gereageerd op de uitvraag van de monitoringscommissie. Voor volgend jaar verwacht de Monitoringscommissie dat alle verzekeraars inzicht geven in hun voortgang met het implementeren van de convenantsafspraken.

Over het IMVO Convenant Verzekeringssector

De doelstelling van het IMVO Convenant Verzekeringssector is het zoveel mogelijk voorkomen, verminderen en zo nodig herstellen van eventuele negatieve impact van beleggingen door verzekeraars. Nederlandse schade- en levensverzekeraars beheren voor verzekerden zo’n 450 miljard euro. Een groot deel daarvan wordt belegd in aandelen, in leningen aan overheden en bedrijven en in onroerend goed. De afspraken in het convenant zijn gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale organisaties en VN richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten en het convenant gaat zich daarnaast inzetten voor onder andere dierenrechten.

Stuurgroep met onafhankelijk voorzitter

Het IMVO Convenant Verzekeringssector wordt geleid door een stuurgroep waarin de verzekeraars, de overheid, de vakbond en ngo’s zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep heeft een onafhankelijke voorzitter: Femke de Vries. Daarnaast is er een onafhankelijke monitoringscommissie die jaarlijks toezicht houdt op de voortgang van de uitvoering van het convenant. De Nederlandse convenantenaanpak is uniek in de wereld. De handtekening van de brancheverenigingen Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland betekent dat het convenant bindend is voor hun leden.

Evaluatiebijeenkomst 20 november 2019

Bent u benieuwd naar de verdere inhoud van het monitoringsrapport, waaronder de zeven aanbevelingen aan verzekeraars? Zet dan alvast woensdag 20 november in uw agenda. Dan krijgt u tijdens een evaluatiebijeenkomst antwoord op deze vragen. Daarnaast worden in verschillende workshops verzekeraars handvatten gegeven om het convenant in praktijk te brengen. Het niveau van de workshops is afgestemd op zowel ‘beginnende’ als ‘gevorderde’ verzekeraars, die al een eind op weg zijn met verantwoord beleggingsbeleid. Meer informatie en het aanmeldformulier kunt u hier vinden.

Samenwerking binnen het convenant

De inbreng van de convenantspartijen, de vakbond, ngo’s en overheid helpt verzekeraars om de risico’s concreet te maken, te prioriteren, aan te pakken en (toegang tot) herstel en verhaal te bieden.

In de jaarrapportage leggen partijen uit hoe zij samenwerken in verschillende werkgroepen:

  • De werkgroep Monitoring om jaarlijks de voortgang te meten.
  • De werkgroep Thema’s die vijf specifieke ESG-thema’s heeft uitgewerkt als handvat voor verzekeraars om ‘due diligence’ vorm te geven. Dat zijn dierenwelzijn, kinderrechten, landrechten, klimaatverandering, controversiële wapens en controversiële wapenhandel.
  • De werkgroep Gezamenlijke prioriteiten bespreekt complexe casussen. Aan de hand van best practice en lessons learned kan de aanpak verbeterd worden op het gebied van bijvoorbeeld ‘engagement’ en rapporteren over mensenrechten.
  • Het jaarthema voor 2018-2019 is klimaatverandering en energietransitie. De werkgroep Jaarthema vertaalt het thema naar concrete afspraken en plannen.