Tweede jaarrapportage internationaal MVO-convenant Verzekeringssector

In het tweede jaar van het Convenant hebben verzekeraars, de overheid en maatschappelijke organisaties de mouwen opgestroopt om de doelstellingen van het Convenant na te streven. Het was een jaar waarin veel werk is verzet.

Bankgebouw © Shutterstock

Uit de tweede jaarrapportage van het internationaal MVO-convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector blijkt dat door de COVID-19-pandemie het jaar anders liep dan voorzien. Het jaarthema voor 2020, ‘gezondheid’, bleek nog actueler dan verwacht.

De partijen hebben meerdere online bijeenkomsten georganiseerd, waarin aandacht werd besteed aan het toepassen van het convenant in de praktijk. Hiervoor zijn verschillende handvatten ontwikkeld, zoals de themakaders over ESG-thema’s die niet of onvoldoende zijn opgenomen in de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarnaast ontwikkelden de partijen een lessons learned document, dat aan de hand van concrete casussen inzicht geeft in hoe je als organisatie vorm kunt geven aan verantwoord beleggen.

In 2020 is ook het tweede Monitoringsrapport uitgebracht, waarin de Monitoringscommissie haar zorgen uitspreekt over de voortgang van de convenantsafspraken en relevante aanbevelingen doet aan partijen om aan convenantsverplichtingen te voldoen. De Stuurgroep geeft in haar reactie op het Monitoringsrapport aan een actieplan te hebben opgesteld om de achterstand in te lopen en te komen tot een betere betrokkenheid van de verzekeraars.