Monitoringsrapport zet aan tot actie

De Stuurgroep van het Internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft haar reactie gepubliceerd op het tweede Monitoringsrapport. De Stuurgroep spreekt haar commitment uit voor het behalen van doelstellingen van het convenant en blijft werken aan de focus en prioritering van de verschillende aandachtsgebieden van het convenant.

Contract tekenen © Shutterstock

De onafhankelijke Monitoringscommissie geeft in haar rapport aan dat op een aantal vlakken de implementatie van het convenant goed verloopt. Tegelijkertijd blijft een groot percentage van de middelgrote en grote verzekeraars achter op de tijdslijnen van het convenant. Er is een extra inspanning nodig om in het volgende convenantsjaar een zichtbare stap voorwaarts te zetten bij de implementatie van het convenant door de verzekeraars die nu achter op schema dreigen te lopen.

De Stuurgroep geeft in haar reactie op het Monitoringsrapport verder aan een actieplan te hebben opgesteld met meer aandacht voor het onderling overleg tussen de partijen en een betere betrokkenheid van de achterban van de verzekeraars. Convenantspartijen moeten ook slimmer gaan samenwerken, waarbij er meer ruimte komt voor onderlinge informatie-uitwisseling.