Handreiking ‘Transparantie over acties na melding van ernstige misstanden’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht met handvatten hoe verzekeraars transparant kunnen zijn over genomen acties na melding van ernstige misstanden. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Erosie en instorting van de grond © Shutterstock

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. Hiervoor wordt een reeks handreikingen opgesteld. Deze handreiking geeft verzekeraars tips om te communiceren over het due diligence-beleid, -processen en over uitgevoerde maatregelen. Ook staan er voorbeelden in hoe verschillende verzekeraars dit hebben aangepakt.

In de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. De partijen bij het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Door transparant te zijn over de stappen die ze zetten, leggen verzekeraars verantwoording af aan externe stakeholders en kunnen zij van elkaar leren.

Download de handreiking