Handreiking ‘Transparantie over engagement’

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft een handreiking uitgebracht over transparantie bij engagement. Het is één van de handreikingen in een serie over transparantie.

Luchtfoto van de samenvloeiing van de rivieren Mura en Drava in Legrad, Kroatië © Shutterstock

De partijen binnen de Werkgroep Transparantie streven naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. Hiervoor wordt een reeks handreikingen opgesteld. Deze handreiking gaat in op het belang van engagement als onderdeel van het due diligence-proces en de communicatie daarover. Ook de rol die externe engagementproviders daarin kunnen spelen komt aan bod.

In de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. De partijen bij het internationaal MVO-convenant Verzekeringssector hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het Convenant. Door transparant te zijn over de stappen die ze zetten, leggen verzekeraars verantwoording af aan externe stakeholders en kunnen zij van elkaar leren.

Download de handreiking