Stand van zaken IMVO-convenanten

Een aantal IMVO-convenanten is al ondertekend, andere sectoren zijn nog in gesprek over een convenant. Bekijk hier een kort overzicht van de stand van zaken van alle convenanten.

Nieuwe convenanten

Op 2 juli is ook het convenant in de sierteeltsector ondertekend. Voor een aantal andere sectoren is de dialoog gaande, zoals in de land- en tuinbouwsector en duurzame energiesector.


Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

Stand van zaken Kleding en textiel

 • Er zijn 93 merken bij het convenant aangesloten, samen goed voor ca 48% van de markt (meetdatum december 2018). Daarnaast zijn twee vakbonden, de rijksoverheid, drie brancheorganisaties en vijf NGO’s partij bij het convenant.
 • Het convenant heeft in april 2019 een tweede jaarrapportage gepubliceerd. In deze jaarrapportage is inzicht gegeven over hoe de deelnemende bedrijven zijn beoordeeld.
 • Er lopen drie collectieve projecten waarin bedrijven en partijen met elkaar samenwerken. De drie projecten zijn: leefbaar loon, kinderarbeid en gedwongen arbeid in India en Bangladesh en textielververijen in China. Het project leefbaar loon is verplicht voor alle deelnemende bedrijven vanaf jaar 3 na ondertekening. Het project kinderarbeid loopt tegen het einde en de geleerde lessen worden gedeeld met bedrijven voor een mogelijk vervolg.  
 • Productielocaties van bij het convenant aangesloten bedrijven staan online. Jaarlijks wordt op 4 juli een nieuwe lijst gepubliceerd. Door dit inzicht kunnen lokale vakbonden en NGO’s misstanden in de keten aankaarten bij het secretariaat van het convenant – inmiddels is een aantal keer een misstand gemeld en aangepakt. Afgelopen jaar zijn deze locaties voor het eerst gepubliceerd op Open Apparel Registry. De productielocaties zijn vindbaar via de zoekterm ‘Agreement on Sustainable Garments and Textile (AGT)’. De samenwerking met Open Apparel Registry heeft als voordeel dat de productielocaties van de convenantsdeelnemers internationaal gemakkelijker toegankelijk zijn, en dat er gedetailleerd kan worden gezocht in de lijst. Daarnaast is er per productielocatie direct zichtbaar of er naast convenantsdeelnemers andere bedrijven (binnen of buiten het convenant) bij die locatie inkopen. 
  Bekijk productielocaties Convenant in Open Apparel Registry
 • Het openbaar maken van productielocaties is een belangrijk middel en één van de randvoorwaarden op weg naar betere productieomstandigheden in de fabrieken. Hiermee kunnen (lokale) partijen namelijk misstanden in fabrieken direct aankaarten bij kledingbedrijven, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen.
 • Acht bedrijven tekenden deze Transparency Pledge tijdens een stakeholdermeeting van het convenant op 12 november. In totaal hebben 12 CKT ondertekenaars de Transparency Pledge ondertekend.
 • Het aantal productielocaties van bij het convenant aangesloten bedrijven is toegenomen van 2802 productielocaties (eind 2016), 4268 (eind 2017) naar 6289 (eind 2018). Het aantal productielocaties is onder andere toegenomen dieper in de keten en door nieuwe deelnemende bedrijven.
 • Ook wordt er jaarlijks inzicht gegeven in materialen die door deelnemende bedrijven worden gebruikt. Van de materialen is 28% van een duurzamer soort.
 • Alle bedrijven doen jaarlijks hun ‘due diligence’ (mvo-risicomanagement). De jaarlijkse plannen van aanpak van bedrijven hierover, worden beoordeeld volgens een vast Beoordelingskader. Momenteel wordt er gewerkt aan een herziening van het beoordelingskader dat meer gericht is op impact in de keten.
 • Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt een relevante en effectieve aanpak om de sector verder te verduurzamen. Deelnemende bedrijven brengen de risico’s in hun productieketen in kaart en zetten stappen in hun interne organisatie. De komende tijd moet de focus liggen op het tonen van impact in de wereldwijde productieketen. Dat stelt Avance Impact in een onafhankelijk evaluatierapport dat in oktober 2019 gepubliceerd is.
 • Bedrijven en partijen getraind in onder andere uitvoeren van due diligence, aanpak van leefbaar loon, inkooppraktijken, dierenwelzijn en vrijheid van vakvereniging.
 • Er is een onafhankelijke klachten- en geschillenmechanisme ingesteld en procedures zijn gepubliceerd, dit is wereldwijd uniek.
 • Rapport “Dierenwelzijn in de Kledingsector” is opgesteld en gepubliceerd. Factsheets Dierenwelzijn zijn opgesteld en gepubliceerd.
 • Van bedrijven die zich aansluiten bij het convenant, wordt uiterlijk in het derde jaar verwacht dat zij publiek communiceren over hun due diligence. Dit betekent dat in 2019 bedrijven die het convenant in 2016 hebben getekend, in lijn met de ‘criteria voor communicatie door bedrijven’ publiek zijn gaan communiceren. Links naar hun communicatie zijn hier te vinden. 
 • Steunbetuigingsverklaringen ontvangen van 15 (nationale en internationale) initiatieven en organisaties.
 • Internationaal opschalen: vergaande samenwerking met Duitse zusterinitiatief Textilbündnis.
 • Met OESO, Textilbündnis en Sustainable Apparel Coalition zijn afspraken gemaakt over conformiteitsbeoordeling (Alignment Assessment) in de tweede helft van 2018 van de door elk initiatief ontwikkelde instrumenten en werkwijze ten opzichte van de eisen die door de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) aan ‘due diligence’ worden gesteld. De resultaten hiervan worden in 2020 verwacht. .

Convenant voor de bancaire sector:

Stand van zaken Banken

 • Een coalitie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft een convenant gesloten over de periode eind 2016 – eind 2019. Samen zetten zij zich in voor een betere naleving van de mensenrechten. Het convenant werd geleid door een onafhankelijk voorzitter: Prof. Jacqueline Cramer. Het secretariaat van het convenant was ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER), die ook de onderhandelingen begeleidde die tot het convenant hebben geleid.

  Gedurende de looptijd van het convenant hebben de partijen verschillende werkzaamheden ontplooid (zie nieuwsberichten) en zijn er diverse rapporten opgeleverd die sector-gerichte interpretaties geven van de UN Guiding Principles en OESO-richtlijnen op het gebied van mensenrechten (zie publicaties).

  Het convenant is afgesloten met een rapport van de onafhankelijke Monitoringcommissie en een eindverklaring van de Stuurgroep. Zie de pagina Publicaties van het convenant.

Convenant Verantwoord Goud:

Stand van zaken Goud

 • 12 bedrijven in de keten voor 5 jaar gebonden aan afspraken met overheid, 3 ngo’s en 2 brancheorganisaties om een wezenlijk positief effect te bewerkstelligen in de internationale toeleveringsketen van goud en (mogelijke) negatieve effecten op mensenrechten en/of milieu en biodiversiteit te verminderen.
 • Tweede jaarrapportage in september 2019 verschenen. Daarin een video over het doel van het convenant. Tot nu toe hebben 5 van de aangesloten bedrijven in het tweede jaar een due diligence rapportage gepubliceerd; in het eerste jaar waren dit er acht.
 • 5 van de aangesloten bedrijven hebben in het eerste jaar een due diligence rapportage gepubliceerd, waarvan 4 dit voor het eerst deden door hun deelname aan het convenant.
 • Een project ter bestrijding van kinderarbeid en verbetering arbeidsomstandigheden in kleinschalige goudmijnen in Oeganda maakt concrete voortgang.
 • Er zijn binnen het convenant diverse tools ontwikkeld om bedrijven te helpen met het doen van due diligence, zoals een vragenlijst, een handleiding ‘OESO-richtlijnen voor dummies’, checklist voor due diligence rapportages.
 • Deelname aan de consultaties van de Responsible Jewellery Council voor herziening van de Gedragscode en van de World Gold Council voor de ontwikkeling van de Responsible Gold Mining Principles.

Convenant Duurzaam Bosbeheer:

 Stand van zaken Duurzaam hout en bosbeheer

 • 23 partijen hebben het convenant ondertekend, daarvan zijn 13 partijen brancheverenigingen, die in totaal ruim 12.000 bedrijven vertegenwoordigen.
 • Het secretariaat van dit convenant ligt niet bij de Sociaal-Economische Raad, maar bij Stichting Bewust met Hout.


Convenant Voedingsmiddelen:

Stand van zaken Voedingsmiddelen

 • 3 brancheorganisaties hebben in juni 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 3 NGO’s, 2 vakbonden, 2 ministeries en kennisinstelling Initiatief Duurzame Handel (IDH) aan een verantwoorde toeleveringsketen..
 • De monitoringstool voor het meten van de voortgang van IMVO-risicomanagement binnen bedrijven is publiek toegangelijk, deze is voor het eerst uitgezet in mei 2019.
 • Gezamenlijke trainingen over leefbaar loon en due diligence en een verdiepingssessie voor bedrijven georganiseerd.
 • Handreiking Due Diligence conform OESO-richtlijnen samengesteld en uitgebracht.
 • Gezamenlijk een project in de bananenketen in relatie tot leefbaar loon van start, waaraan diverse supermarkten meewerken.
 • In september 2019 heeft het convenant de eerste jaarrapportage gepubliceerd.
 • Het IMVO-convenant Voedingsmiddelen heeft een monitoringsinstrument voor bedrijven uitgewerkt.

Convenant Verzekeringssector:

Stand van zaken Verzekeringen 

 • 2 brancheorganisaties hebben in juli 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 6 ngo’s, 1 vakbond en 2 ministeries aan verantwoord investeren in de verzekeringssector..
 • Partijen stellen gezamenlijk kaders op voor thema’s als dierenwelzijn, kinderrechten, klimaatverandering, controversiële wapens en controversiële wapenhandel.
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan kennisuitwisselingen d.m.v. cases
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan een jaarthema, eerste jaar klimaat en energie.
 • Onafhankelijke monitoringscommissie heeft een eerste meting gepubliceerd, resultaten staan in de eerste jaarrapportage die in oktober is gepubliceerd.
 • Begin december 2019 publiceerde het convenant de NGO expertise lijst waarin per deelnemende NGO wordt beschreven welke thematische kennis er voor handen is, en in welke landen er contacten zijn (via de eigen kantoren of via partnerorganisaties).

Convenant Pensioensector:

 Stand van zaken Pensioenen

 • Sinds december 2018 tekenden 81 Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.
 • De onafhankelijke monitoringscommissie heeft een eerste meting uitgevoerd, de resultaten van de eerste meting zijn in november 2019 gepubliceerd.
 • Samen wordt aan cases gewerkt in het zogeheten ‘diepe spoor’, waarin pensioenfondsen samen met ngo’s, vakbonden en overheid werken aan praktijkcasussen om van elkaar te leren en positieve impact te vergroten. In 2019 zijn de eerste twee cases opgestart.
 • De partijen van het IMVB-convenant pensioenfondsen publiceerden in december 2019 het zogenaamde instrumentarium. Dit is een hulpmiddel voor pensioenfondsen voor de implementatie van het convenant. Het instrumentarium bevat adviezen voor deelnemende pensioenfondsen voor hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden of te verbeteren.

Convenant Natuursteensector (Initiatief TruStone)

   Stand van zaken Natuursteen

 • Op 10 en 13 mei tekenden de Vlaamse en Nederlandse overheid samen met de vakbond, ngo’s en natuursteensector het IMVO-convenant in de natuursteensector, ook wel Initiatief TruStone. Het convenant gaat officieel op 1 oktober van start, tot die tijd worden Nederlandse en Vlaamse bedrijven geworven voor deelname.
 • Sinds eind 2017 lopen er een aantal pilots op het gebied van verantwoord inkopen van natuursteen. Aanbestedingstrajecten spelen hierin een belangrijke rol.
 • Duurzaamheidsondernemer en consultant Pieter van der Gaag is aangesteld als voorzitter.
 • Op 22 november is er een grote startbijeenkomst met alle deelnemers aan het convenant.
 • Om ook de Waalse bedrijven er bij te betrekken is een deel van de site ook in het Frans gemaakt.
 • Aan TruStone doen de volgende partijen mee:
  • 13 Nederlandse bedrijven
  • 1 Nederlandse retailketen
  • 14 Vlaamse bedrijven
  • 1 Vlaamse retailketen
  • 11 overige partijen uit Nederland en Vlaanderen, bestaande uit de Nederlandse Rijksoverheid, Vlaamse overheid en maatschappelijke organisaties.
  • 28 Vlaamse aanbestedende diensten hebben TruStone ondertekend.
  • 5 Nederlandse aanbestedende diensten hebben ondertekend en tien gemeentes voeren actief pilots uit.
  • 9 Nederlandse en 5 Vlaamse maatschappelijke organisaties.

Convenant Metaal

Stand van zaken Metaal

 • Op 23 mei ondertekenden de metaalsector samen met overheid, ngo’s en vakbonden het IMVO-convenant in de metaalsector.
 • Bijzonder aan dit convenant is dat de Europese brancheorganisatie Eurometaux mee ondertekende als partij. Daarnaast hebben International Zinc Association en International Tin Association ook ondertekend als steunbetuigers, wat dit convenant direct een internationaal karakter geeft.
 • Een door convenant georganiseerde bijeenkomst in London tijdens de LME-week biedt aanknopingspunten voor verdere internationalisering.
 • Maurits Derksen is aangesteld als onafhankelijk voorzitter namens de partijen.
 • Bedrijven zijn nu actief aan de slag met het ondernemen van due diligence. De kick-off daarvan was op 2 december met een workshop.