Stand van zaken IMVO-convenanten

Een aantal IMVO-convenanten is al ondertekend, andere sectoren zijn nog in gesprek over een convenant. Bekijk hier een kort overzicht van de stand van zaken van alle convenanten.

Nieuwe convenanten

Op 2 juli is ook het convenant in de sierteeltsector ondertekend. Voor een aantal andere sectoren is de dialoog gaande, zoals in de land- en tuinbouwsector en duurzame energiesector.


Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

Stand van zaken Kleding en textiel

 • Er zijn 93 merken bij het convenant aangesloten, samen goed voor ca 48% van de markt (meetdatum dec 2018). Daarnaast zijn 2 vakbonden, rijksoverheid, drie brancheorganisaties en 5 NGO’s partij bij het convenant.
 • Het convenant heeft in april 2019 een tweede jaarrapportage gepubliceerd. In deze jaarrapportage is inzicht gegeven over hoe de deelnemende bedrijven zijn beoordeeld.
 • Er lopen drie collectieve projecten waarin bedrijven en partijen met elkaar samenwerken. De drie projecten zijn: leefbaar loon, kinderarbeid en gedwongen arbeid in India en Bangladesh en textielververijen in China. Het project leefbaar loon is verplicht voor alle deelnemende bedrijven vanaf jaar 3 na ondertekening.
 • Productielocaties van bij het convenant aangesloten bedrijven staan online. Jaarlijks wordt op 4 juli een nieuwe lijst gepubliceerd. Door dit inzicht kunnen lokale vakbonden en NGO’s misstanden in de keten kunnen aankaarten bij het secretariaat van het convenant – inmiddels is een aantal keer een misstand gemeld en aangepakt. Ook wordt er jaarlijks inzicht gegeven in materialen die door deelnemende bedrijven worden gebruikt. Het aantal productielocaties is toegenomen van 2802 productielocaties (eind 2016), 4268 (eind 2017) naar 6289 (eind 2018). Het aantal productielocaties zijn toegenomen onder andere door inzicht dieper in de keten en door nieuwe deelnemende bedrijven..
 • Alle bedrijven doen jaarlijks hun ‘due diligence’ (mvo-risicomanagement). De jaarlijkse plannen van aanpak van bedrijven hierover, worden beoordeeld volgens een vast Beoordelingskader.
 • Bedrijven en partijen getraind in onder andere uitvoeren van due diligence, aanpak van leefbaar loon, inkooppraktijken, dierenwelzijn en vrijheid van vakvereniging.
 • Onafhankelijke klachten- en geschillenmechanisme ingesteld en procedures gepubliceerd, dit is wereldwijd uniek.
 • Rapport “Dierenwelzijn in de Kledingsector” opgesteld en gepubliceerd. Factsheets Dierenwelzijn opgesteld en gepubliceerd.
 • Van bedrijven die zich aansluiten bij het convenant, wordt uiterlijk in het derde jaar verwacht dat zij publiek communiceren over hun due diligence. Dit betekent dat in 2019 bedrijven die het convenant in 2016 hebben getekend, in lijn met de ‘criteria voor communicatie door bedrijven’ publiek zijn gaan communiceren. Links naar hun communicatie zijn hier te vinden. 
 • Steunbetuigingsverklaringen ontvangen van 15 (nationale en internationale) initiatieven en organisaties.
 • Internationaal opschalen: vergaande samenwerking met Duitse zusterinitiatief Textilbündnis.
 • Met OESO, Textilbündnis en Sustainable Apparel Coalition afspraken gemaakt over Alignment Assessment in de tweede helft van 2018 van de door elk initiatief ontwikkelde instrumenten en werkwijze ten opzichte van de eisen die door de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) aan ‘due diligence’ worden gesteld. De resultaten hiervan worden in 2019 verwacht..

Convenant voor de bancaire sector:

Stand van zaken Banken

 • Bij dit convenant zijn 11 van de in Nederland opererende banken voor 3 jaar gebonden aan afspraken met 2 ministeries (Financiën en Buitenlandse Zaken), 2 vakbonden en 4 ngo’s om samen te werken om mensenrechtenschendingen door klanten van aangesloten banken tegen te gaan.
 • Eerste jaarrapportage (over het jaar 2017) in augustus 2018 gepubliceerd, de tweede (over het jaar 2018) is in september 2019 gepubliceerd.
 • Onafhankelijke monitoringscommissie beoordeelt in hoeverre convenantafspraken worden nagekomen en doet aanbevelingen.
 • Banken en partijen hebben zich uitgesproken over toegang tot herstel of verhaal in relatie tot de bankensector en daarover een paper gepubliceerd.
 • Rapportage over de waardeketen van de cacaosector en palmoliesector gepubliceerd.
 • Analyse en vervolgrapportage over het aanwenden van (gezamenlijke) invloed gepubliceerd.
 • Op basis van advies van advocatenkantoor Nauta Dutilh verkend hoe banken transparanter kunnen zijn over hun klantrelaties..
 • Banken hebben hun klachtenprocedures opengesteld voor derden.
 • In het kader van de Value chain werkgroep hebben de vakbonden een fieldtrip voor banken georganiseerd naar palmolie plantages in Indonesië
 • Verschillende activiteiten zijn afgelopen jaar ondernomen, zoals trainingen voor bankpersoneel, mensenrechtenrapportages met extra aandacht voor ernstige risico’s (salient risks), samenwerking tussen banken op het gebied van IMVO.

Convenant Verantwoord Goud:

Stand van zaken Goud

 • 12 bedrijven in de keten voor 5 jaar gebonden aan afspraken met overheid, een vakbond, 3 ngo’s en 2 brancheorganisaties om een wezenlijk positief effect te bewerkstelligen in de internationale toeleveringsketen van goud en (mogelijke) negatieve effecten op mensenrechten en/of milieu en biodiversiteit te verminderen.
 • Tweede jaarrapportage in september 2019 verschenen. Daarin een video over het doel van het convenant. Tot nu toe hebben 5 van de aangesloten bedrijven in het tweede jaar een due diligence rapportage gepubliceerd; in het eerste jaar waren dit er acht.
 • 5 van de aangesloten bedrijven hebben in het eerste jaar een due diligence rapportage gepubliceerd, waarvan 4 dit voor het eerst deden door hun deelname aan het convenant.
 • Een project ter bestrijding van kinderarbeid en verbetering arbeidsomstandigheden in kleinschalige goudmijnen in Oeganda maakt concrete voortgang.
 • Er zijn binnen het convenant diverse tools ontwikkeld om bedrijven te helpen met het doen van due diligence, zoals een vragenlijst, een handleiding ‘OESO-richtlijnen voor dummies’, checklist voor due diligence rapportages.
 • Deelname aan de consultaties van de Responsible Jewellery Council voor herziening van de Gedragscode en van de World Gold Council voor de ontwikkeling van de Responsible Gold Mining Principles.

Convenant Duurzaam Bosbeheer:

 Stand van zaken Duurzaam hout en bosbeheer

 • 23 partijen hebben het convenant ondertekend, daarvan zijn 13 partijen brancheverenigingen, die in totaal ruim 12.000 bedrijven vertegenwoordigen.
 • Het secretariaat van dit convenant ligt niet bij de Sociaal-Economische Raad, maar bij Stichting Bewust met Hout.


Convenant Voedingsmiddelen:

Stand van zaken Voedingsmiddelen

 • 3 brancheorganisaties hebben in juni 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 3 NGO’s, 2 vakbonden, 2 ministeries en kennisinstelling Initiatief Duurzame Handel (IDH) aan een verantwoorde toeleveringsketen..
 • De monitoringstool voor het meten van de voortgang van IMVO-risicomanagement binnen bedrijven is publiek toegangelijk, deze is voor het eerst uitgezet in mei 2019.
 • Gezamenlijke trainingen over leefbaar loon en due diligence en een verdiepingssessie voor bedrijven georganiseerd.
 • Handreiking Due Diligence conform OESO-richtlijnen samengesteld en uitgebracht.
 • Gezamenlijk een project in de bananenketen in relatie tot leefbaar loon van start, waaraan diverse supermarkten meewerken.
 • In september 2019 heeft het convenant de eerste jaarrapportage gepubliceerd.

Convenant Verzekeringssector:

Stand van zaken Verzekeringen 

 • 2 brancheorganisaties hebben in juli 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 6 ngo’s, 1 vakbond en 2 ministeries aan verantwoord investeren in de verzekeringssector..
 • Partijen stellen gezamenlijk kaders op voor thema’s als dierenwelzijn, kinderrechten, klimaatverandering, controversiële wapens en controversiële wapenhandel.
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan kennisuitwisselingen d.m.v. cases
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan een jaarthema, eerste jaar klimaat en energie.
 • Onafhankelijke monitoringscommissie heeft een eerste meting gepubliceerd, resultaten staan in de eerste jaarrapportage die in oktober is gepubliceerd.

Convenant Pensioensector:

 Stand van zaken Pensioenen

 • Sinds december 2018 tekenden 81 Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.
 • De onafhankelijke monitoringscommissie heeft een eerste meting uitgevoerd, de resultaten van de eerste meting zijn in november 2019 gepubliceerd.
 • Samen wordt aan cases gewerkt in het zogeheten ‘diepe spoor’, waarin pensioenfondsen samen met ngo’s, vakbonden en overheid werken aan praktijkcasussen om van elkaar te leren en positieve impact te vergroten. In 2019 zijn de eerste twee cases opgestart.
 • In december 2019 zal ook het eerste deel van het instrumentarium worden gepubliceerd, dit is een handreiking voor de pensioenfondsen voor de implementatie van het convenant.

Convenant Natuursteensector (Initiatief TruStone)

   Stand van zaken Natuursteen

 • Op 10 en 13 mei tekenden de Vlaamse en Nederlandse overheid samen met de vakbond, ngo’s en natuursteensector het IMVO-convenant in de natuursteensector, ook wel Initiatief TruStone. Het convenant gaat officieel op 1 oktober van start, tot die tijd worden Nederlandse en Vlaamse bedrijven geworven voor deelname.
 • Sinds eind 2017 lopen er een aantal pilots op het gebied van verantwoord inkopen van natuursteen. Aanbestedingstrajecten spelen hierin een belangrijke rol.
 • Duurzaamheidsondernemer en consultant Pieter van der Gaag is aangesteld als voorzitter.
 • Op 22 november is er een grote startbijeenkomst met alle deelnemers aan het convenant.
 • Om ook de Waalse bedrijven er bij te betrekken is een deel van de site ook in het Frans gemaakt.

Convenant Metaal

Stand van zaken Metaal

 • Op 23 mei ondertekenden de metaalsector samen met overheid, ngo’s en vakbonden het IMVO-convenant in de metaalsector.
 • Bijzonder aan dit convenant is dat de Europese brancheorganisatie Eurometaux mee ondertekende als partij. Daarnaast hebben International Zinc Association en International Tin Association ook ondertekend als steunbetuigers, wat dit convenant direct een internationaal karakter geeft.
 • Een door convenant georganiseerde bijeenkomst in London tijdens de LME-week biedt aanknopingspunten voor verdere internationalisering.
 • Maurits Derksen is aangesteld als onafhankelijk voorzitter namens de partijen.