Stand van zaken IMVO-convenanten

Een aantal IMVO-convenanten is al ondertekend, andere sectoren zijn nog in gesprek over een convenant. Bekijk hier een kort overzicht van de stand van zaken van alle convenanten.
Nieuwe convenanten

Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

Stand van zaken Kleding en textiel

 • Er zijn 92 merken bij het convenant aangesloten, samen goed voor ca 48% van de markt (meetdatum dec 2018). Daarnaast zijn 2 vakbonden, rijksoverheid, drie brancheorganisaties en 5 NGO’s partij bij het convenant.
 • Het convenant heeft in april een tweede jaarrapportage gepubliceerd. In deze jaarrapportage is inzicht gegeven over hoe de deelnemende bedrijven zijn beoordeeld.
 • Er lopen drie collectieve projecten waarin bedrijven en partijen met elkaar samenwerken. De drie projecten zijn: leefbaar loon, kinderarbeid en gedwongen arbeid in India en Bangladesh en textielververijen in China. Het project leefbaar loon is verplicht voor alle deelnemende bedrijven vanaf jaar 3 na ondertekening.
 • Productielocaties van bij het convenant aangesloten bedrijven staan online. Jaarlijks wordt op 4 juli een nieuwe lijst gepubliceerd. Door dit inzicht kunnen lokale vakbonden en NGO’s misstanden in de keten kunnen aankaarten bij het secretariaat van het convenant – inmiddels is een aantal keer een misstand gemeld en aangepakt. Ook wordt er jaarlijks inzicht gegeven in materialen die door deelnemende bedrijven worden gebruikt. Het aantal productielocaties is toegenomen van 2802 productielocaties (eind 2016) naar 4268 (eind 2017). Het aantal productielocaties zijn toegenomen onder andere door inzicht dieper in de keten en door nieuwe deelnemende bedrijven.
 • Alle bedrijven doen jaarlijks hun ‘due diligence’ (mvo-risicomanagement). De jaarlijkse plannen van aanpak van bedrijven hierover, worden beoordeeld volgens een vast Beoordelingskader.
 • Bedrijven en partijen getraind in onder andere uitvoeren van due diligence, aanpak van leefbaar loon, inkooppraktijken, dierenwelzijn en vrijheid van vakvereniging.
 • Onafhankelijk klachten- en geschillenmechanisme ingesteld en procedures gepubliceerd, dit is wereldwijd uniek.
 • Rapport “Dierenwelzijn in de Kledingsector” opgesteld en gepubliceerd.
 • Van bedrijven die zich aansluiten bij het convenant, wordt uiterlijk in het derde jaar verwacht dat zij publiek communiceren over hun due diligence. Dit betekent dat in 2019 bedrijven die het convenant in 2016 hebben getekend, in lijn met de ‘criteria voor communicatie door bedrijven’ publiek zullen gaan communiceren.
 • Steunbetuigingsverklaringen ontvangen van 15 (nationale en internationale) initiatieven en organisaties.
 • Internationaal opschalen: vergaande samenwerking met Duitse zusterinitiatief Textilbündnis.
 • Met OESO, Textilbündnis en Sustainable Apparel Coalition afspraken gemaakt over Alignment Assessment in de tweede helft van 2018 van de door elk initiatief ontwikkelde instrumenten en werkwijze ten opzichte van de eisen die door de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) aan ‘due diligence’ worden gesteld. De resultaten hiervan worden in 2019 verwacht.

Convenant voor de bancaire sector:

Stand van zaken Banken

 • Bij dit convenant zijn 11 van de in Nederland opererende banken voor 3 jaar gebonden aan afspraken met 2 ministeries (Financiën en Buitenlandse Zaken), 2 vakbonden en 4 ngo’s om samen te werken om mensenrechtenschendingen door klanten van aangesloten banken tegen te gaan.
 • Eerste jaarrapportage (over het jaar 2017) in augustus 2018 gepubliceerd, de tweede (over het jaar 2018) wordt in augustus 2019 verwacht
 • Onafhankelijke monitoringscommissie beoordeelde in hoeverre convenantafspraken worden nagekomen en deed aanbevelingen.
 • Banken en partijen hebben zich uitgesproken over toegang tot herstel of verhaal in relatie tot de bankensector en daarover een paper gepubliceerd.
 • Rapportage over de waardeketen van de cacaosector gepubliceerd.
 • Analyse over het aanwenden van (gezamenlijke) invloed gepubliceerd.
 • Op basis van advies van advocatenkantoor Nauta Dutilh verkend hoe banken transparanter kunnen zijn over hun klantrelaties.
 • Banken hebben hun klachtenprocedures opengesteld voor derden.
 • In het kader van de Value chain werkgroep hebben de vakbonden een fieldtrip voor banken georganiseerd naar palmolie plantages in Indonesië.
 • Verschillende activiteiten zijn afgelopen jaar ondernomen, zoals trainingen voor bankpersoneel, mensenrechtenrapportages met extra aandacht voor ernstige risico’s (salient risks), samenwerking tussen banken op het gebied van IMVO.

Convenant Verantwoord Goud:

Stand van zaken Goud

 • 13 bedrijven in de keten voor 5 jaar gebonden aan afspraken met overheid, een vakbond, 4 ngo’s en 2 brancheorganisaties om een wezenlijk positief effect te bewerkstelligen in de internationale toeleveringsketen van goud en (mogelijke) negatieve effecten op mensenrechten en/of milieu en biodiversiteit te verminderen.
 • Eerste jaarrapportage uitgebracht in oktober 2018. Ook is een video gemaakt over het goudconvenant en de resultaten na het eerste jaar. De volgende jaarrapportage wordt verwacht in oktober 2019.
 • 5 van de aangesloten bedrijven hebben in het eerste jaar een due diligence rapportage gepubliceerd, waarvan 4 dit voor het eerst deden door hun deelname aan het convenant.
 • Een project ter bestrijding van kinderarbeid in kleinschalige goudmijnen in Oeganda opgestart.
 • Er zijn binnen het convenant diverse tools ontwikkeld om bedrijven te helpen met het doen van due diligence, zoals een vragenlijst, een handleiding ‘OESO-richtlijnen voor dummies’, checklist voor due diligence rapportages.
 • Deelname aan de consultaties van de Responsible Jewellery Council voor herziening van de Gedragscode en van de World Gold Council voor de ontwikkeling van de Responsible Gold Mining Principles.
 • Een stakeholderbijeenkomst georganiseerd voor (potentiële) nieuwe deelnemers en studenten van de Vakschool Schoonhoven. Verder is een aparte bijeenkomst georganiseerd voor de sieradensector.

Convenant Duurzaam Bosbeheer:

Stand van zaken Duurzaam hout en bosbeheer

 • 23 partijen hebben het convenant ondertekend, daarvan zijn 13 partijen brancheverenigingen, die in totaal ruim 12.000 bedrijven vertegenwoordigen.
 • Een eerste jaarrapportage gepubliceerd in 2018, de tweede wordt rond de zomer van 2019 verwacht.
 • Onderzoek uitgevoerd waarin onderzocht is in hoeverre de veelgebruikte keurmerken FSC en PEFC verschillen van de OESO-richtlijnen, UNGP’s en de 8 ILO Core Conventions. Daaruit is gebleken dat met name in de keten van het gereed product IMVO risico’s zijn. Als vervolg hierop is een workshop IMVO due diligence georganiseerd. Een praktische handleiding voor bedrijven over het doen van IMVO due diligence is in ontwikkeling.
 • Onderzoek uitgevoerd naar de concretisering van de knelpunten bij certificering in de handelsketen. FSC en PEFC zijn in gesprek met bedrijven om invulling te geven aan een pilot om de administratieve lasten voor bedrijven in de handelsketen te vereenvoudigen.
 • Onderzoek uitgevoerd naar de kansen en knelpunten van duurzaam bosbeheer in landen waar nog veel niet aantoonbaar duurzaam beheerd bos is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en een inventarisatie van wat partijen al doen op dit onderwerp, heeft de werkgroep twee mogelijke pilots ontwikkeld. De pilots dragen bij aan IMVO door de business case van duurzaam bosbeheer te verbeteren. Voor deze pilots wordt nu financiering gezocht. Daarnaast bloggen partijen op regelmatige basis over hun werkzaamheden in het kader van duurzaam bosbeheer.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft opdracht gegeven aan stichting Probos om een marktmeting over het jaar 2017 uit te voeren die inzicht moet geven in het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De resultaten van dit onderzoek worden dit binnenkort verwacht.
 • Vanuit het oogpunt bewustwording wordt er gestart met het Project Keten Awareness. Door een artikelen reeks over best practices willen partijen aan de sector laten zien welke impact kiezen voor duurzaamheid heeft.


Convenant Voedingsmiddelen:

Stand van zaken Voedingsmiddelen

 • 3 brancheorganisaties hebben in juni 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 3 NGO’s, 2 vakbonden, 2 ministeries en kennisinstelling Initiatief Duurzame Handel (IDH) aan een verantwoorde toeleveringsketen.
 • Gezamenlijke trainingen georganiseerd over leefbaar loon en due diligence.
 • Gezamenlijk een project in de bananenketen in relatie tot leefbaar loon opgezet, waaraan diverse supermarkten meewerken. Naar verwachting wordt in juni een publiekelijke ambitie uitgesproken voor het project.
 • Monitoringstool voor het meten van de voortgang van IMVO-risicomanagement binnen een bedrijf; uitgezet in mei 2019.

Convenant Pensioensector:

Stand van zaken Pensioenen

 • In december 2018 tekenden 73 Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.
 • De onafhankelijke monitoringscommissie is van start, de resultaten van de eerste meting worden in het najaar van 2019 verwacht.
 • Samen wordt aan cases gewerkt in het zogeheten ‘diepe spoor’, waarin pensioenfondsen samen met ngo’s, vakbonden en overheid werken aan praktijkcasussen om van elkaar te leren en positieve impact te vergroten. In 2019 worden de eerste twee cases opgestart.
 • In het najaar van 2019 zal ook het eerste deel van het instrumentarium worden gepubliceerd.

Convenant Verzekeringssector:

Stand van zaken Verzekeringen 
 • 2 brancheorganisaties hebben in juli 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 6 ngo’s, 1 vakbond en 2 ministeries aan verantwoord investeren in de verzekeringssector.
 • Partijen stellen gezamenlijk kaders op voor thema’s als dierenwelzijn, kinderrechten, klimaatverandering, controversiële wapens en controversiële wapenhandel.
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan kennisuitwisselingen d.m.v. cases
 • Gezamenlijk wordt gewerkt aan een jaarthema, eerste jaar klimaat en energie.
 • Onafhankelijke monitoringscommissie is van start met een eerste meting, resultaten worden in september verwacht.

Convenant Natuursteensector (Initiatief TruStone)

   Stand van zaken Natuursteen

 • Op 10 en 13 mei tekenden de Vlaamse en Nederlandse overheid samen met de vakbond, ngo’s en natuursteensector het IMVO-convenant in de natuursteensector, ook wel Initiatief TruStone. Het convenant gaat officieel op 1 oktober van start, tot die tijd worden Nederlandse en Vlaamse bedrijven geworven voor deelname.
 • Sinds eind 2017 lopen er een aantal pilots op het gebied van verantwoord inkopen van natuursteen. Aanbestedingstrajecten spelen hierin een belangrijke rol.

Convenant Metaal

Stand van zaken Metaal

 • Op 23 mei ondertekenden de metaalsector samen met overheid, ngo’s en vakbonden het IMVO-convenant in de metaalsector.
 • Bijzonder aan dit convenant is dat de internationale brancheorganisatie Eurometeaux mee ondertekende, wat dit convenant direct een internationaal karakter geeft. Daarnaast hebben International Zinc Association en International Tin Association ook ondertekend als steunbetuigers, wat dit convenant direct een internationaal karakter geeft.


Nieuwe convenanten

In de zomer wordt ook het convenant in de sierteeltsector ondertekend. Voor een aantal andere sectoren is de dialoog gaande, zoals in de land- en tuinbouwsector en duurzame energiesector.