Stand van zaken IMVO-convenanten

Een aantal IMVO-convenanten is al ondertekend, andere sectoren zijn nog in gesprek over een convenant. Bekijk hier een kort overzicht van de stand van zaken van alle convenanten.

Nieuwe convenanten
 • Pilots Natuursteen
 • Convenant Sierteeltsector
 • Convenant Metallurgische Sector
 • Convenant Land- en Tuinbouw
 • Convenant Duurzame energie

Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

Stand van zaken Kleding en textiel

 • Er zijn 69 bedrijven (92 merken) bij het convenant aangesloten. Daarnaast zijn 2 vakbonden, rijksoverheid, drie brancheorganisaties en 5 NGO’s partij bij het convenant. Samen zijn de bedrijven goed voor inmiddels zo'n 48% van de markt.
 • Productielocaties van bij het convenant aangesloten bedrijven staan online. Op 4 juli 2018 is een nieuwe lijst gepubliceerd, waar 4268 productielocaties op staan vermeld. Door dit inzicht kunnen lokale vakbonden en NGOs misstanden in de keten kunnen aankaarten bij het secretariaat van het convenant – inmiddels is 11 keer een misstand gemeld en aangepakt.
 • Alle bedrijven doen jaarlijks hun ‘due diligence’ (mvo-risicomanagement). De jaarlijkse plannen van aanpak van bedrijven hierover, worden beoordeeld volgens een vast beoordelingskader.
 • Bedrijven en partijen getraind in uitvoeren van due diligence, aanpak van leefbaar loon, vrijheid van vakvereniging etc.
 • Onafhankelijk klachten- en geschillenmechanisme ingesteld en procedures gepubliceerd, dit is wereldwijd uniek.
 • De jaarrapportage van 2018 is gepubliceerd op 15 april 2019.
 • Factsheets dierenwelzijn opgesteld en gepubliceerd.
 • Van bedrijven die zich aansluiten bij het convenant, wordt uiterlijk in het derde jaar verwacht dat zij publiek communiceren over hun due diligence. Dit betekent dat in 2019 bedrijven die het convenant in 2016 hebben getekend, in lijn met de ‘criteria voor communicatie door bedrijven’ publiek zullen gaan communiceren.
 • Steunbetuigingsverklaringen ontvangen van 15 (nationale en internationale) initiatieven en organisaties.
 • Internationaal opschalen: vergaande samenwerking met Duitse zusterinitiatief Textilbündnis.
 • Met OESO, Textilbündnis en Sustainable Apparel Coalition afspraken gemaakt over Alignment Assessment in de tweede helft van 2018 van de door elk initiatief ontwikkelde instrumenten ten opzichte van de eisen die door de OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2011) aan ‘due diligence’ worden gesteld. De resultaten hiervan worden in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.
 • Naast een eerste collectief project op kinderarbeid (gestart in 2017), wordt momenteel een project op leefbaar loon opgestart waarin alle bedrijven gaan deelnemen en een project voor textielververijen in China, waaraan zo’n 10-15 bedrijven mee kunnen doen.
 • In de zomer van 2018 heeft een groot aantal investeerders, samen goed voor meer dan 3,7 biljoen euro aan belegd vermogen, een statement ondertekend waarmee zij het convenant steunen.

Convenant voor de bancaire sector:

Stand van zaken Banken

 • Bij dit convenant zijn 11 van de in Nederland opererende banken voor 3 jaar gebonden aan afspraken met 2 ministeries (Financiën en Buitenlandse Zaken), 2 vakbonden en 4 ngo’s om samen te werken om mensenrechtenschendingen door klanten van aangesloten banken tegen te gaan.
 • Eerste jaarrapportage in augustus 2018 gepubliceerd.
 • Onafhankelijke monitoringscommissie beoordeelde in hoeverre convenantafspraken worden nagekomen en deed aanbevelingen.
 • Rapportage over de waardeketen van de cacaosector gepubliceerd.
 • Analyse over het aanwenden van (gezamenlijke) invloed gepubliceerd.
 • Op basis van advies van advocatenkantoor Nauta Dutilh overeenstemming bereikt over hoe banken transparanter kunnen zijn over hun klantrelaties.
 • Banken hebben hun klachtenprocedures opengesteld voor derden.
 • Verschillende activiteiten zijn afgelopen jaar ondernomen, zoals trainingen voor bankpersoneel, mensenrechtenrapportages met extra aandacht voor ernstige risico’s (salient risks), samenwerking tussen banken op het gebied van IMVO.

Convenant Verantwoord Goud:

Stand van zaken Goud

 • 13 bedrijven in de keten voor 5 jaar gebonden aan afspraken met overheid, een vakbond, 4 ngo’s en 2 brancheorganisaties om een wezenlijk positief effect te bewerkstelligen in de internationale toeleveringsketen van goud en (mogelijke) negatieve effecten op mensenrechten en/of milieu en biodiversiteit te verminderen.
 • Eerste jaarrapportage uitgebracht in oktober 2018. Ook is een video gemaakt over het goudconvenant en de resultaten na het eerste jaar.
 • 5 van de aangesloten bedrijven hebben in het eerste jaar een due diligence rapportage gepubliceerd, waarvan 4 dit voor het eerst deden door hun deelname aan het convenant.
 • Een project ter bestrijding van kinderarbeid in kleinschalige goudmijnen in Oeganda opgestart.
 • Er zijn binnen het convenant diverse tools ontwikkeld om bedrijven te helpen met het doen van due diligence, zoals een vragenlijst, een handleiding ‘OESO-richtlijnen voor dummies’, checklist voor due diligence rapportages.
 • Een stakeholderbijeenkomst georganiseerd voor (potentiële) nieuwe deelnemers en studenten.

Convenant Duurzaam Bosbeheer:

Stand van zaken Duurzaam hout en bosbeheer

 • 23 partijen hebben het convenant ondertekend, daarvan zijn 13 partijen brancheverenigingen, die in totaal ruim 12.000 bedrijven vertegenwoordigen.
 • Onderzoek uitgezet waarin onderzocht wordt in hoeverre de veelgebruikte keurmerken FSC en PEFC verschillen van de OESO-richtlijnen, UNGP’s en de 8 ILO Core Conventions. Resultaten worden dit najaar verwacht.
 • Onderzoek uitgevoerd naar de concretisering van de knelpunten bij certificering in de handelsketen. De resultaten van dit onderzoek zijn op de website gepubliceerd. Er wordt een pilot ontwikkeld om de administratieve lasten voor bedrijven in de handelsketen te vereenvoudigen.
 • Onderzoek uitgevoerd naar de kansen en knelpunten van duurzaam bosbeheer in landen waar het bosbeheer nog weinig duurzaam is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en een inventarisatie van wat partijen al doen op dit onderwerp, heeft de werkgroep twee mogelijke pilots ontwikkeld. De pilots dragen bij aan IMVO door de business case van duurzaam bosbeheer te verbeteren. De volgende stap is het inventariseren van middelen om de pilots ten uitvoer te brengen.
 • Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft opdracht gegeven aan stichting Probos om een marktmeting over het jaar 2017 uit te voeren die inzicht moet geven in het marktaandeel van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. De resultaten van dit onderzoek worden dit najaar verwacht.

Convenant Voedingsmiddelen:

Stand van zaken Voedingsmiddelen

 • 3 brancheorganisaties hebben in juni 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 3 NGO’s, 2 vakbonden, 2 ministeries en kennisinstelling Initiatief Duurzame Handel (IDH) aan een verantwoorde toeleveringsketen.
 • Gezamenlijke trainingen georganiseerd over leefbaar loon en due diligence.


Pensioenfondsen:

Stand van zaken Pensioenen

In december 2018 tekenden 73 Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken zoals schendingen van mensenrechten en milieuschade te voorkomen en aan te pakken.


Convenant Verzekeringssector:

Stand van zaken Verzekeringen

 • 2 brancheorganisaties hebben in juli 2018 getekend namens al hun leden en werken samen met 6 NGO’s, 1 vakbond en 2 ministeries aan verantwoord investeren in de verzekeringssector.

Nieuwe convenanten

Voor een aantal andere sectoren is de dialoog gaande in de sectoren pensioenen, natuursteen, sierteelt, de metallurgische industrie en de land- en tuinbouwsector. Bij De natuursteensector is al wel gestart met een pilot op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen. Met een aantal sectoren vinden daarnaast voorbereidende gesprekken plaats (bijvoorbeeld duurzame energie).

 

Stand van zaken Natuursteen 

Stand van zaken Sierteelt 

Stand van zaken Metaal 

Stand van zaken Land- en Tuinbouw 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies onder andere om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.