Resultaten vijf jaar Convenant Verantwoord Goud

In juni 2022 liep het Convenant Verantwoord Goud ten einde. De jaarrapportage 2021-2022 en de eindevaluatie zijn nu gepubliceerd. Uit de beoordeling van de rapportages blijkt dat de aangesloten bedrijven in jaar 4 en 5 voortgang hebben geboekt of stabiel zijn gebleven in de implementatie van hun due diligence. Tegelijkertijd blijkt uit de eindevaluatie dat niet alle doelstellingen van het Convenant na vijf jaar zijn gerealiseerd.

Convenant Goud © Shutterstock

Resultaten jaar vier en vijf

Door de beëindiging van het convenant werden de due diligence-rapporten van bedrijven voor jaar vier en vijf gelijktijdig beoordeeld. De vragenlijst waarin bedrijven vertrouwelijke informatie kunnen delen over hun due diligence werd dit jaar door aanzienlijk minder bedrijven ingevuld dan eerdere jaren. Twee bedrijven maakten in jaar vijf gebruik van individuele ondersteuning door due diligence experts.

In het vierde jaar zijn drie nieuwe taakgroepen opgericht, die in het laatste jaar diverse activiteiten hebben uitgevoerd. Zo heeft de taakgroep Outreach to Refiners zich in jaar vijf ingezet om een dialoog te voeren met drie geïdentificeerde raffinaderijen in de toeleveringsketens van bedrijven. Doormiddel van een nieuw ontwikkeld stappenplan kunnen bedrijven ook na afloop van het Convenant raffinaderijen benaderen om in gesprek te gaan over hun due diligence praktijken.

De taakgroep Recycling heeft in jaar vijf de focus gelegd op het bevorderen van de recycling van mobiele telefoons. Komende tijd wordt onder begeleiding van UNICEF verkend welke bedrijven een vervolg willen geven aan een zelfstandige taakgroep die zich richt op lobby voor EU-regelgeving en onderzoek naar; de informele markt voor refurbished mobieltjes, vooroplopende partijen in het recyclesysteem voor e-waste en de juiste aanpak voor het bereiken van een integrale keten.

De taakgroep die zich richt op het vergroten van de Nederlandse vraag naar goud uit kleinschalige mijnbouw (ASM-goud) heeft in jaar vijf verschillende ‘route-to-market’ modellen verkend. De activiteiten voor kleinschalige mijnbouw worden voortgezet door Fairphone en Solidaridad. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich bij hen melden. Daarnaast zetten de maatschappelijke organisaties zich in om de uitkomsten van het afgeronde Uganda project, gericht op het tegengaan van kinderarbeid, in verschillende landen te promoten.

Vijf jaar samenwerking

De stuurgroep heeft na vijf jaar samenwerking geconstateerd dat niet alle doelstellingen zijn gerealiseerd. Het Convenant bracht partijen van een geheel verschillende aard bij elkaar, in een sector met een beperkte schaalgrootte en met beperkte capaciteit. Het bouwen aan relaties en vertrouwen kostte veel tijd en de energie nam tegen het einde van de looptijd van het convenant af. Toch is het begrip toegenomen en zijn er op deelgebieden resultaten bereikt en nieuwe initiatieven ontplooid. De belangrijkste uitkomsten op het gebied van samenwerking, het vergroten van collectieve invloed en due diligence in de afgelopen vijf jaar zijn weergegeven in de eindrapportage.

Jaarrapportage 2021-2022 & eindrapportage vijf jaar samenwerking Convenant Verantwoord Goud

Convenant Verantwoord Goud

Op 19 juni 2017 sloot een brede coalitie in de goudsector het Convenant Verantwoord Goud. De samenwerking bestond uit juweliers, goudsmeden, recyclers, maatschappelijke organisaties, elektronicabedrijven, vakbonden en de overheid. Doel was het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de goudsector. Hierbij stonden het respecteren van mensenrechten en het milieu centraal. De partijen werkten samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en de SER faciliteerde deze multi-stakeholder samenwerking.