Geactualiseerd Instrumentarium helpt pensioenfondsen

Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft een geactualiseerd Instrumentarium uitgebracht. Dit document geeft pensioenfondsen handvatten om beleid te formuleren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het te implementeren en erover te rapporteren.

Netwerkverbindingen van pictogrammen. © Shutterstock

Vergeleken met de versie uit 2021 is in het Instrumentarium een aantal verbeteringen doorgevoerd:

  • de nieuwe versie is consistenter en makkelijker leesbaar geworden, waardoor pensioenfondsen sneller vinden wat ze nodig hebben.
  • diverse teksten zijn helderder gemaakt, met name hoe je als pensioenfonds kunt omgaan met minderheidsbelangen in beleggingsfondsen. Ook de onderwerpen langetermijnwaardecreatie, waarbij nu duidelijker is dat het ook gaat om niet-financiële waarde, en engagementrapportages zijn verhelderd. Het is nu duidelijker wat er van een pensioenfonds wordt verwacht.
  • bij het onderdeel ‘rapportage en transparantie’ zijn veel voorbeelden toegevoegd en is de toelichting uitgebreid. Dit laatste mede op verzoek van de monitoringcommissie.

Het Instrumentarium maakt afspraken uit het convenant praktisch toepasbaar voor alle deelnemende pensioenfondsen. Zij kunnen gebruik maken van tekstsuggesties voor hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Bij de revisie is nadrukkelijk alle feedback van pensioenfondsen meegenomen. Daarbij is rekening gehouden met de karakteristieken en beïnvloedingsmogelijkheden van de verschillende pensioenfondsen, bijvoorbeeld op het gebied van grootte, beleggingsstrategie en beleggingscategorieën. De redactiegroep bestaat uit pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en de overheid. Binnenkort verschijnt ook een Engelse vertaling van het Instrumentarium.

De convenantspartijen monitoren het gebruik en de effectiviteit van het Instrumentarium, waarvan de vorige versie verscheen in juni 2021. Het document is een aanvulling op het Servicedocument Verantwoord Beleggen van de Pensioenfederatie.

Download het Instrumentarium.