Over dit convenant

Pensioenfondsen beleggen in alle sectoren en in een groot aantal landen, waaronder opkomende markten. Zij beleggen in duizenden ondernemingen. In de (productie)ketens van die ondernemingen doen zich helaas geregeld misstanden voor. Met dit convenant slaan de fondsen de handen ineen om wereldwijd samen met de andere partijen invloed uit te oefenen en problemen in de keten van die ondernemingen te voorkomen en aan te pakken. Dit doen zij zowel op het gebied van mensenrechten als milieu.

De Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbonden en overheid. Samen hebben zij het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-convenant) ondertekend. De partijen hebben met dit convenant het doel om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. De partijen brengen daartoe hun kennis en expertise in. Het convenant is tot stand gekomen onder begeleiding van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Integreren van internationale standaarden

De pensioenfondsen die het convenant hebben ondertekend, kiezen met dit convenant voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) als basis worden genomen om dergelijke ESG-risico’s te identificeren, te prioriteren en te adresseren. Met ESG-risico’s worden in dit convenant bedoeld de risico’s voor samenleving en milieu.

Fondsen vergroten inzicht

Door risico’s m.b.t de beleggingen van de pensioenfondsen in kaart te brengen, krijgen fondsen meer inzicht in waar zich risico’s op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen of milieuschade voordoen. Op basis hiervan kunnen zij hun invloed aanwenden om problemen op te lossen en risico’s te verminderen. Hierbij kunnen ze gebruik maken van de kennis en ervaring van de andere deelnemende partijen van het convenant en hun (lokale) partners. Van pensioenfondsen wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid en praktijk hierop aan passen. Ook wordt door pensioenfondsen die hier specifiek op intekenen samen met de andere betrokken partijen in cases gewerkt aan oplossingen voor misstanden die zich voordoen in de beleggingsketen van pensioenfondsen.

Impact convenant

Het convenant is zodanig opgesteld dat koplopers een stap verder kunnen komen op de vlakken waar zij nu tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden aanlopen, door middel van het integreren van de OESO-richtlijnen en UNGP’s in beleid en praktijk en samenwerking in cases. Daarnaast kunnen deelnemende pensioenfondsen met minder middelen en mogelijkheden met behulp van de samenwerking in het convenant en o.a. het instrumentarium (een toolkit) dat in jaar één ontwikkeld wordt een belangrijke stap zetten. Hiermee kunnen zij eventuele negatieve impact in hun beleggingsportfolio verminderen en positieve impact vergroten. De partijen zijn ervan overtuigd dat op deze wijze invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van de OESO-richtlijnen en UNGP’s en dat zij door middel van het convenant richting geven aan de manier waarop pensioenfondsen die implementeren.