“Breng EU-wetgeving in lijn met OESO-richtlijnen”

Onlangs organiseerde het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen een bijeenkomst over de aankomende EU-wetgeving op het gebied van due diligence. Sprekers van Pensioenfonds PMT, de Pensioenfederatie en de SER gingen in op de relatie tussen de wetgeving en het convenant.

Europa © Shutterstock
Matthies Verstegen, beleidsadviseur Europese Zaken bij de Pensioenfederatie in Brussel, gaf duidelijkheid over het recent gepubliceerde EU-wetsvoorstelrond verplichte due diligence, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). Deze wetgeving is bedoeld om de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te verankeren in Europese wetgeving. Financiële instellingen zijn expliciet onder de nieuwe wetgeving geplaatst, maar omdat Nederlandse pensioenfondsen minder dan 500 werknemers tellen vallen zij er niet direct onder. Een - onderdeel dat mist in de CSDDD is dat engagement niet word genoemd als een belangrijk instrument voor beleggers om negatieve impact aan te pakken. De Pensioenfederatie roept de Europese Commissie op om de plannen meer in lijn te brengen met de OESO-richtlijnen en zo ook met het convenant. Onder de CSDDD wordt een toezichthouder aangesteld en daarnaast wordt het mogelijk om ondernemingen civielrechtelijk aan te klagen.

Overlap met convenant

Namens de SER verzorgden Hanna van Hooft en Pascalle Langereis een presentatie over de EU Taxonomie, de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in vergelijking met het convenant. Vooral in vergelijking met de SFDR is er overlap met het convenant. De SFDR beoogt transparantie te verbeteren door middel van informatieverschaffing. Binnen het convenant zijn pensioenfondsen ook verplicht om hun beleid extern te publiceren. Zowel in de SFDR als in het convenant komen het publiceren van het betrokkenheidsbeleid en een verwijzing naar de naleving van gedragscodes voor IMVO terug. Wel vraagt de SFDR een bepaalde mate van detaillering die het convenant niet vereist, bijvoorbeeld de afstemming van gedragscodes met het Klimaatakkoord van Parijs.

Betrouwbare ESG-data

Rebecca Wörner, beleidsadviseur verantwoord beleggen bij pensioenfonds PMT, ging in op de implementatie van het convenant en de verschillende wetgevingstrajecten. Zij benadrukte dat de CSRD van groot belang is om meer betrouwbare ESG-data los te krijgen van bijvoorbeeld externe dienstverleners, want een goede implementatie van het convenant en de SFDR staat of valt bij goede data. De verschillende wetgevingstrajecten en het convenant zouden in grote lijnen harmonieus moeten zijn. Wörner verwacht dat dit steeds meer het geval zal zijn.

Pensioenfonds PMT hanteert een eigen definitie van impactbeleggen: impactbeleggingen moeten impact maken, meetbaar zijn en binnen de geprioriteerde thema’s passen.

Download presentaties