Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen beschikbaar

Op 12 december 2019 is het Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen gepubliceerd. Dit instrumentarium is een hulpmiddel voor Pensioenfondsen voor de implementatie van het convenant.

Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen beschikbaar © pixabay

Uit de 0-meting, bedoeld om meer zicht te krijgen op waar pensioenfondsen staan, bleek dat veel van de deelnemende pensioenfondsen een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid hebben en dat toepassen. Er bestaan wel nog significante verschillen tussen de pensioenfondsen in de mate van volledigheid en concretisering.

Instrumentarium

In het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) is afgesproken dat de betrokken partijen binnen een jaar na inwerkingtreding van het convenant een instrumentarium ontwikkelen met adviezen voor deelnemende pensioenfondsen voor hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden of te verbeteren. Het Instrumentarium is tot stand gekomen door samenwerking tussen pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en de overheid binnen het convenant.

Hulpmiddel pensioenfondsen

Het Instrumentarium is een hulpmiddel voor pensioenfondsen die het convenant ondertekend hebben en aan de slag willen met de verschillende onderdelen en afspraken uit het convenant. Het instrumentarium volgt de convenantstekst en geeft toelichting op deze tekst en bevat tekstsuggesties die pensioenfondsen kunnen hanteren in hun beleid en contracten met externe dienstverleners.

De partijen bij het convenant zullen het gebruik van het instrumentarium monitoren en eventuele verbeterpunten inventariseren. Deze informatie zal men gebruiken om het instrumentarium te verbeteren.

Thema-overzicht

Er wordt nog gewerkt aan een thema-overzicht dat pensioenfondsen helpt bij het vinden van informatie over specifieke thema’s die als risico uit hun due diligence naar voren zijn gekomen of als geprioriteerd thema zijn geïdentificeerd door de achterban van het pensioenfonds. Dit thema-overzicht wordt onderdeel van het instrumentarium en zal naar verwachting in februari worden gepubliceerd.

Doelstelling Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen

De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en overheid hebben op 20 december 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant) ondertekend. De betrokken partijen willen met dit convenant negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu voorkomen en aanpakken. Partijen brengen daartoe hun kennis en expertise in.