Convenant Pensioenfondsen zet eindsprint in

19 april 2022 – Het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen heeft in het derde convenantsjaar veel bereikt. Het convenant zet in op een eindsprint om de doelen die nog niet zijn behaald, tijdig te kunnen behalen.

Shutterstock © Shutterstock

In de Jaarrapportage 2021 staan de resultaten beschreven en delen vertegenwoordigers van de convenantspartijen hun inzichten via korte interviews. “We hebben met elkaar in 2021 hard gewerkt aan het bereiken van de convenantsdoelen. Er zijn mooie producten ontwikkeld en goede resultaten geboekt. Deze geven energie om de versnelling door te zetten in een eindsprint,” zegt Pieter van der Gaag, onafhankelijk voorzitter van het convenant. “Het feit dat het aantal deelnemende pensioenfondsen weer is gestegen, geeft het commitment van de sector weer om serieus werk te maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Versnelling brede spoor

In het brede spoor werken alle partijen samen om de deelnemende pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid en beleggingspraktijk. Naar aanleiding van de eerste voortgangsmeting uit 2020 bleek een versnelling nodig in het brede spoor. Daarom zijn er in 2021 meer themakaders ontwikkeld en zijn er extra kennissessies gehouden. Ook is het zogenoemde Instrumentarium geactualiseerd, zodat het beter aansluit bij de praktijk van de pensioenfondsen. Hierin staan adviezen om maatschappelijk verantwoord beleggen op te nemen in hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Het effect hiervan is dat er nu 60 pensioenfondsen gebruik van maken: een verdubbeling vergeleken met een jaar eerder.
De partijen binnen het convenant zijn in 2021 begonnen met intervisie. Hiermee wordt aan de behoefte van pensioenfondsen voldaan om in een vertrouwelijke setting kennis en dilemma’s te delen. De intervisiegesprekken worden begeleid door pensioenfondsen en ngo’s, vakbonden of overheid samen. 54 pensioenfondsen doen mee, verdeeld in zes groepen. Alle intervisiegroepen hebben na de eerste drie georganiseerde sessies besloten als groep hiermee door te gaan.

Samenwerking diepe spoor

Het diepe spoor is optioneel voor pensioenfondsen die een stap verder willen gaan. Aan dit spoor nemen in 2021 twaalf pensioenfondsen deel. Samen met de overheid, vakbonden en ngo’s werken zij aan de casussen rond mijnbouw, palmolie, platformeconomie, tech-industrie en kinderrechten in micamijnen. De casussen zijn gericht op kwesties die zo complex of groot zijn dat pensioenfondsen die niet in hun eentje kunnen oplossen en waar samenwerking negatieve impact in de keten kan voorkomen of verminderen. In 2021 is de casus biodiversiteit toegevoegd vanuit een samenwerking met het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector.

Het doel is om uit de casussen lessen te trekken voor alle pensioenfondsen. De geleerde lessen uit de in 2021 afgesloten mijnbouwcasus laten zien dat multi-stakeholder samenwerking werkt, al kunnen evaluatie en rapportage nog beter.

Vooruitblik

De Monitoringcommissie beveelt in haar tweede voortgangsmeting (peildatum 30 juni 2021) onder meer aan rekening te houden met de verschillen in de aard en omvang van deelnemende pensioenfondsen en te versnellen om de doelen van het convenant te behalen. De Stuurgroep onderschrijft in haar reactie dat een versnelling noodzakelijk is. Pensioenfondsen, Stuurgroep en werkgroepen hebben allen hierin hun verantwoordelijkheid.

Eind dit jaar loopt de afgesproken convenantsperiode af. Alle inspanningen zijn erop gericht dat de pensioenfondsen de doelstellingen uit het convenant hebben behaald, goed op weg zijn met hun due diligence-processen (gepaste zorgvuldigheid) en invulling geven aan duurzaam beleggen. “De laatste periode moeten we ook gebruiken om te onderzoeken hoe we de schat aan opgebouwde inzichten, kennis en onderling vertrouwen een plek kunnen geven na 2022 en daarvoor een passende vorm van samenwerking kunnen vinden,” aldus Van der Gaag.