Over dit convenant

Het IMVO-convenant bancaire sector is op 28 oktober 2016 ondertekend en op 7 december 2016 in werking getreden door publicatie in de Staatscourant. Het bleef drie jaar van kracht. In het kader hiervan werkten banken, de NVB, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om (potentiële) slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen.

De betrokken banken verplichtten zich de mensenrechten te respecteren conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). De NVB, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid spraken af om de banken daarbij te ondersteunen. Het convenant was gericht op twee bancaire activiteiten: zakelijke kredietverlening en projectfinanciering.

Kennis en ervaring uitwisselen

De ondertekenaars van het convenant hebben van elkaar geleerd door gezamenlijk onderzoek te doen en kennis en ervaring uit te wisselen over manieren om meer invloed uit te oefenen op bedrijven in risicosectoren. Verder zijn ketenanalyses uitgevoerd in de palmolie-, cacao- , olie & gas- en goudketen. Zie de pagina Publicaties.
Om de impact van de samenwerking te vergroten, spraken partijen af om te streven naar een gelijk speelveld.

Werkgroepen

De aangesloten banken en partijen hebben in werkgroepen concrete onderwerpen aangepakt.

Verslaglegging

Het convenant heeft in 2017 en 2018 een jaarverslag uitgebracht. De onafhankelijke Monitoringscommissie heeft een eindrapport uitgebracht en de Stuurgroep heeft hierop een Eindverklaring gepubliceerd. Deze documenten staan op de pagina Publicaties.