Over dit convenant

Het IMVO-convenant bancaire sector is op 28 oktober 2016 ondertekend en op 7 december 2016 in werking getreden door publicatie in de Staatscourant. Het blijft drie jaar van kracht. In het kader hiervan werken banken, de NVB, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om (potentiële) slachtoffers van mensenrechtenschendingen te helpen.

De betrokken banken hebben zich verplicht de mensenrechten te respecteren conform de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). De NVB, maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid hebben afgesproken om de banken daarbij te ondersteunen. Het convenant is gericht op twee bancaire activiteiten: zakelijke kredietverlening en projectfinanciering.

Kennis en ervaring uitwisselen

De ondertekenaars van het convenant willen van elkaar leren door gezamenlijk onderzoek te doen. Ze gaan ook kennis en ervaring uitwisselen over manieren om meer invloed uit te oefenen op bedrijven in risicosectoren. Verder hebben ze afgesproken om ketenanalyses uit te voeren in specifieke sectoren, te beginnen met de palmolie-, cacao- en goudketen. Een aantal werkgroepen gaat zich daarmee bezighouden.  Om de impact van de samenwerking te vergroten, is afgesproken om te streven naar een gelijk speelveld. De partijen zullen het convenant onder meer uitdragen via de Europese bankensector, de EU en de OESO.

Aanpassing tijdspad

In de onderhandelingsfase van het IMVO-convenant bancaire sector gingen de onderhandelaars ervan uit dat de ondertekening voor de zomer van 2016 zou plaatsvinden. Uiteindelijk werd dit 28 oktober 2016. De overeenkomst trad in werking op 7 december 2016 door publicatie in de Staatscourant. Het tijdspad van de overeenkomst werd echter niet aangepast. Tijdens de start van de implementatiefase heeft de stuurgroep een voorstel om het tijdspad zes maanden op te schuiven geaccepteerd. Waar de overeenkomst verwijst naar een actie met verwijzing naar de ondertekening ervan, wordt het tijdspad opgeschoven omdat de overeenkomst op een latere datum van kracht werd. Download het aangepaste tijdspad van het convenant

Jaarverslag

In het jaarverslag vindt u ieder jaar de behaalde resultaten.