Governance

Na de inwerkingtreding van het Convenant hebben de partijen een stuurgroep opgezet met vertegenwoordigers van de convenantspartijen en de aangesloten banken. De Stuurgroep werd voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter: prof. Jacqueline Cramer.

Secretariaat

Op verzoek van de Stuurgroep is het secretariaat van de stuurgroep ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft ook de onderhandelingen begeleid die tot het convenant hebben geleid.

Externe monitoringcommissie

Ieder jaar is een onafhankelijke monitoringcommissie nagegaan welke input is geleverd en welke voortgang de partijen en banken hebben geboekt. Deze commissie bracht hierover jaarlijks verslag uit aan de Stuurgroep. In het kader van dit jaarverslag werd door de Stuurgroep vervolgens een samenvatting van de visie en het advies van de monitoringcommissie opgesteld en gepubliceerd. Op voordracht van de Stuurgroep zijn de leden van de monitoringcommissie in 2017 benoemd door de Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De monitoringcommissie bestond uit Meester Christiane Colinet, Meester Christiane Colinet, advocaat aan de Balie te Brussel en aan de Balie te Florence, Mr Hans Voortman, gepensioneerd bankier en toezichthouder, and Prof. Cees van Dam, hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University. 

Klachten en geschillen

De partijen en aangesloten banken konden bij de Stuurgroep een klacht indienen indien het convenant door een van de deelnemers niet werd nageleefd. Indien bemiddeling niet tot een oplossing zou leiden, zou de Stuurgroep in laatste instantie een bindend advies kunnen uitbrengen, dat echter niet in rechte afdwingbaar is. Tijdens de looptijd van het convenant heeft de Stuurgroep geen klachten of geschillen hoeven te behandelen.