Governance

Een coalitie van banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft een convenant gesloten om er samen voor te zorgen dat de mensenrechten beter worden gerespecteerd.

Stuurgroep

Na de inwerkingtreding van het Convenant op 7 december 2016 hebben de partijen een stuurgroep opgezet om het uitvoeringsproces aan te sturen. De leden van de Stuurgroep zijn vertegenwoordigers van de convenantspartijen en de aangesloten banken. De Stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, bijgestaan door het secretariaat. Het secretariaat is ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER).

Onafhankelijke voorzitter: prof. Jacqueline Cramer

Leden: 

Overheid: 

  • Andries Bakker (Ministerie van Financiën)
  • Tessel van Westen (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Brancheorganisatie: 

  • Maryse Hazelzet (NVB)
  • Eelco Dubbeling (NVB)
  • Aangesloten banken (bij toerbeurt)

Vakbonden:

  • Fred Polhout (FNV)
  • Roel Rotshuizen (CNV)

Maatschappelijke organisaties (bij toerbeurt): 

  •  Peter Ras (Oxfam Novib)
  • Jeanette van der Woude (Amnesty International)

Secretariaat bij de SER

Een secretariaat ondersteunt de banken en partijen bij de uitvoering van het convenant. Op verzoek van de Stuurgroep is dit secretariaat ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft ook de onderhandelingen begeleid die tot het convenant hebben geleid. 

Externe monitoringcommissie

Ieder jaar gaat een onafhankelijke monitoringcommissie na welke input is geleverd en welke voortgang de partijen en banken hebben geboekt. Deze commissie brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de Stuurgroep. In het kader van dit jaarverslag wordt door de Stuurgroep vervolgens een samenvatting van de visie en het advies van de monitoringcommissie opgesteld en gepubliceerd. Op voordracht van de Stuurgroep zijn de leden van de monitoringcommissie in 2017 benoemd door de Minister van Financiën en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De monitoringcommissie bestaat uit Christiane Colinet, Cees van Dam en Hans Voortman. 

Klachten en geschillen

De partijen en aangesloten banken kunnen bij de Stuurgroep een klacht indienen indien het convenant door een van de deelnemers niet wordt nageleefd. De Stuurgroep zal dan eerst advies uitbrengen aan de geschilpartijen en vervolgstappen aanbevelen. In laatste instantie kan zij een bindend advies uitbrengen, dat echter niet in rechte afdwingbaar is.