Aanpak convenant

Een coalitie van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid heeft het convenant gesloten om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen, te mitigeren en/of te (laten) remediƫren, waarbij op voorhand geen risico wordt uitgesloten.

De aangesloten pensioenfondsen en partijen hebben zich verplicht om elk afzonderlijk maatregelen te treffen en om samen oplossingen te zoeken voor misstanden die zich voordoen in de beleggingsketen van pensioenfondsen, die pensioenfondsen niet alleen kunnen oplossen.

Samenwerking

In dit convenant zoeken partijen samenwerking om een meer duurzame samenleving te bereiken. Dit betreft zowel praktische als wettelijke mogelijkheden, alsmede de verantwoordelijkheid van de Overheid onder de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Door samen te werken, krijgen partijen meer inzicht in de risico’s en kunnen acties worden ondernomen om deze aan te pakken. Samen zullen zij werken aan oplossingen en men zal elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen.

Due diligence

Alle pensioenfondsen die het convenant ondertekenen committeren zich ertoe om de OESO richtlijnen en UNGP’s te integreren in beleid en praktijk. De OESO-richtlijnen en UNGP’s schrijven voor dat bedrijven, en ook pensioenfondsen, nagaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu. Deze benadering wordt ‘due diligence’ genoemd. De partijen zullen in het eerste jaar een instrumentarium (een toolkit) ontwikkelen dat pensioenfondsen helpt om due diligence uit te voeren.

Onafhankelijke Monitoringcommissie

Volgend op de nulmeting, monitort een onafhankelijke Monitoringcommissie jaarlijks de voortgang die de partijen boeken met de uitvoering van de afgesproken activiteiten, uitgaande van de principes van redelijkheid en billijkheid.