Due diligence

De OESO-richtlijnen verplichten bedrijven om na te gaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten, milieu of dierenwelzijn. Een dergelijk onderzoek wordt due diligence genoemd.

Due diligence kan op diverse manieren vorm krijgen, waarbij uit allerlei bronnen kan worden geput. In het kader van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een toetsingssysteem ontwikkeld om bedrijven door het due diligence-proces te leiden. Dit systeem is verplicht voor bedrijven die het convenant hebben ondertekend. Hiermee kunnen ze een zo volledig mogelijk beeld krijgen van hun productieketen. Op basis van deze informatie stellen ze een plan van aanpak op voor continue verbeteringen. Dit plan helpt bedrijven om een negatieve impact op mensen, het milieu en dieren in de keten te voorkomen.

Het ontwikkelde toetsingssysteem bestaat uit zes stappen. Het is gebaseerd op de OESO-richtlijnen, Guiding Principles van de VN inzake bedrijven en mensenrechten en ISO 26000. Samenwerking met de ondernemingsraad of werknemersvertegenwoordiging, vakbonden en NGO’s op de productielocaties is hierbij essentieel. 

Due Diligence textielconvenant

Beleidsplan 

Welke stappen zijn er al gezet? Welke elementen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn al aangepakt? Wat kan er nog meer worden gedaan?

Risicoanalyse

Een essentiële stap is dat het bedrijf onderzoekt in hoeverre het impact heeft op de mensenrechten, de gezondheid en veiligheid van werknemers, milieubescherming en dierenwelzijn. Deze risicoanalyse is een doorlopend proces omdat de omstandigheden voortdurend veranderen.

Uitvoering

Hoe wordt Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen geïmplementeerd bij het bedrijf? Wat zal er worden aangepast bij het bedrijf? Wat is bijvoorbeeld de rol van de afdeling HRM of van veiligheidsfunctionarissen?

Monitoring

Voortdurende monitoring is van belang om te controleren of het bedrijfsbeleid naar behoren wordt uitgevoerd, en ook om het beleid en de gehanteerde instrumenten voortdurend verder te verbeteren. 

Aanpak

Ondanks alle inspanningen kunnen er bij het bedrijf zelf, bij onderaannemers of bij leveranciers misstanden optreden. Het moet mogelijk zijn, ook voor werknemers, om dit te melden. Deze misstanden moeten vervolgens op de juiste wijze worden aangepakt. 

Communicatie

Het is van belang dat bedrijven laten zien dat ze de mensenrechten respecteren en dat ze verantwoord en duurzaam zaken doen. Daarom moeten ze bekend maken hoe ze hiermee omgaan. Dit betekent dat bedrijven transparant moeten zijn over hun activiteiten en dat ze ook ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een doorlopend proces. Bedrijven die het Convenant Duurzame Kleding en Textiel hebben ondertekend, moeten deze cyclus ieder jaar doorlopen en zodoende hun beleid voortdurend verder verbeteren. 

Meer informatie over due diligence / MVO Risicomanagement vindt u op de website van de Sociaal-Economische Raad.