Plannen van aanpak aangesloten bedrijven

Aan het Initiatief TruStone doen bedrijven uit de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector mee. Zij werken daarmee aan hun internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgen hierbij ondersteuning en werken er zo naartoe om volledig te voldoen aan verwachtingen en eisen van maatschappij, overheden en andere afnemers (consumenten, steenhouwers, retailers, aannemers). Op deze pagina staat per deelnemend bedrijf sinds wanneer het is aangesloten en wat de voortgang is rond de gestelde eisen.

Importerende bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone rapporteren daarover jaarlijks aan het secretariaat. Bedrijven die niet zelf importeren, hoeven geen jaarrapportage in te leveren.

In het beoordelingskader staan de eisen beschreven waaraan importerende bedrijven moeten voldoen op het gebied van due diligence (gepaste zorgvuldigheid). De eisen worden hoger naarmate een bedrijf langer is aangesloten bij het Initiatief. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven, kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten. 

Uitleg overzicht voortgang deelnemende bedrijven

Voor de importeurs geeft onderstaand overzicht aan wanneer het bedrijf lid is geworden van het Initiatief TruStone en of het voldoet aan de eisen die horen bij het aantal jaren dat het bedrijf deelneemt:

  • een groen cijfer achter de naam van het bedrijf betekent dat het bedrijf aan de eisen van het betreffende verslagjaar voldoet;
  • een oranje cijfer betekent dat het bedrijf de vereisten nog aan het implementeren is voor dat verslagjaar;
  • een rood cijfer betekent dat het bedrijf niet aan alle vereisten voldoet en dat partijen ook niet verwachten dat het bedrijf dat binnen het lopende verslagjaar wel doet.

Tevens is een link naar het plan van aanpak per bedrijf opgenomen. In het plan van aanpak geeft het bedrijf aan welke risico’s hij het komende jaar gaat aanpakken die hij in toeleveringsketens heeft aangetroffen. Bedrijven die geen materialen importeren die zijn gewonnen of verwerkt in risicolanden, hoeven geen plan van aanpak in te leveren. Risicolanden zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).


Nederland:

Importeurs:

Verwerkers:

Vlaanderen:

Importeurs: