Beleggingskader dierenwelzijn geactualiseerd

Partijen van het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector ontwikkelden medio 2020 een beleggingskader voor het thema dierenwelzijn. Recent is het beleggingskader geüpdatet om de actualiteit rondom dit thema te verwerken. Het kader is een hulpmiddel voor verzekeraars om aan de slag te gaan met themaspecifiek beleggingsbeleid.

Beleggingskader dierenwelzijn verzekeringen © World Animal Protection

Het themakader schetst de internationale principes, richtlijnen en (vrijwillige standaarden) voor relevante bedrijfstakken in het kader van dierenwelzijn. Daarnaast komen de verschillende due diligence-stappen aan bod, met concrete voorbeelden en aanknopingspunten voor verzekeraars. Ook besteedt het beleggingskader aandacht aan de verantwoording en rapportage over due diligence-beleid.

In het convenant is afgesproken dat de partijen zoeken naar mogelijkheden voor verbeteringen in het beleggingsbeleid op het gebied van milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (zogenoemde ESG-thema’s). De themakaders bieden verzekeraars handvatten voor het uitvoeren van due diligence op de beleggingsportefeuille omtrent een specifiek onderwerp. Behalve dat dierenwelzijn primair gaat over de kwaliteit van leven van het dier, hangt het ook samen met andere belangrijke duurzaamheidsthema’s. Bedrijven met een groot risico op dierenwelzijnsaantastingen zijn vaak ook veroorzakers van andere negatieve impacts op mens en milieu, zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ontbossing, milieuvervuiling, antibioticaresistentie en zoönosen, zoals COVID-19 en SARS.

Download het themakader Dierenwelzijn