Duurzame transitie voedselsysteem nodig om impact op mens, dier en milieu te verminderen

Het IMVO-convenant voor de Verzekeringssector publiceerde onlangs een update van het themakader Dierenwelzijn. Nienke van der Veen van World Animal Protection gaat aan de hand van drie vragen in op het belang van dierenwelzijn en pleit voor een bredere blik op de huidige stikstofcrisis.

© World Animal Protection

Waarom is het thema Dierenwelzijn van belang voor verzekeraars? 

“Dierenwelzijn is vaak niet het onderwerp dat het meest prominent op het netvlies van verzekeraars staat. Toch is het relevant voor hun beleggingspraktijk omdat de industriële veehouderij, de bedrijfssector waarin verreweg de meeste dieren worden gebruikt, veel risico’s met zich meebrengt. Verzekeraars zijn misschien niet altijd belegd in de industriële veehouderij zelf, maar wel in de toeleveranciers (o.a. veevoerproducenten) en afnemers (o.a. vlees- en zuivelproducten, fastfood- en supermarktketens). Zo spelen zij, als ze niets doen, een rol bij het in stand houden of vergroten van de risico’s in deze keten. De grote aandacht voor de rol van de Rabobank in de huidige stikstofcrisis laat zien dat financiële instellingen hier niet meer zomaar mee wegkomen en steeds meer in de spotlight staan bij zowel politiek als publiek.”

Verzekeraars lopen een reputatierisico door hun verbondenheid met de industriële veehouderij. Kun je iets meer vertellen over de andere risico’s die te maken hebben deze sector?

“Allereerst bestaan er in de industriële veehouderij grote risico’s op dierenwelzijnsaantastingen. Hierbij kun je denken aan doorgefokte rassen, gebrek aan bewegingsruimte, mutilaties, lange transporttijden en inhumane slachtmethoden. Daarnaast heeft deze sector negatieve impact op het klimaat en op biodiversiteit. In de huidige Nederlandse landbouwcrisis lijkt alle aandacht gericht op de uitstoot van stikstof, maar helaas stoot de industriële veehouderij ook CO2 en het sterke broeikasgas methaan uit. Bovendien leidt de productie van soja voor veevoer in landen als Brazilië via ontbossing tot verhoogde CO2-uitstoot. En terwijl het in het huidige stikstofdebat lijkt alsof de veehouderij alleen tot biodiversiteitsverlies leidt in nabijgelegen natuurgebieden, is het belangrijk dat verzekeraars zich realiseren dat de veehouderij via haar enorme vraag naar soja aanvullend verlies van biodiversiteit in waardevolle gebieden als de Amazone tot gevolg heeft.”

Welk voorbeeld van actie die door beleggers is ondernomen op dit thema vind jij het meest sprekend en inspirerend? 

“Steeds meer financiële instellingen realiseren zich dat er een duurzame transitie van ons voedselsysteem nodig is om de negatieve impact op dier, mens en milieu te verminderen. In dit verband wordt gesproken over de eiwittransitie, waarbij meer plantaardige eiwitten en minder dierlijke eiwitten worden geproduceerd en geconsumeerd. Via het FAIRR Initiative, waar veel Nederlandse financiële instellingen deelnemer van zijn, wordt informatie verzameld over de manier waarop beursgenoteerde bedrijven op de eiwittransitie inspelen en wordt collectieve engagement gevoerd. Dit is een mooi voorbeeld. Zeker ook omdat de eiwittransitie positief samenhangt met dierenwelzijn: er zijn dan immers minder dieren nodig voor de productie van eiwitten voor menselijke consumptie.”  

Lees meer

Het themakader Dierenwelzijn is geactualiseerd door World Animal Protection samen met Achmea en het ministerie van LNV.