Implementatie afspraken verzekeringsconvenant centraal

Het optimaal inzetten van de bestaande instrumenten in het IMVO-convenant voor de verzekeringssector stond in 2022 centraal blijkt uit de jaarrapportage die vandaag is gepubliceerd. Het convenant heeft als doel om verzekeraars te helpen bij het praktisch toepassen van de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO), bijvoorbeeld om betrokkenheid bij kinderarbeid of natuurschade te voorkomen of te herstellen.

Beursnoteringen en reflectie in glas © Shutterstock / katjen

Het convenant eindigt op 5 juli 2023. In december verschijnt het laatste monitoringsrapport met een totaaloverzicht van de resultaten van vijf jaar convenant.

Uit de jaarrapportage blijkt dat in 2022 de focus lag op de reeds ontwikkelde instrumenten en hoe verzekeraars deze kunnen gebruiken om de convenantsafspraken na te komen, in plaats van de ontwikkeling van nieuwe tools. Vanaf het tweede kwartaal 2022 zijn drie typen activiteiten georganiseerd:

  • kennissessies: vergroten van de kennis onder verzekeraars over ESG-risico’s, ESG-thema’s en de stappen in het ESG due diligence-proces
  • productsessies: toelichten van de binnen het convenant ontwikkelde tools en instrumenten
  • intervisiesessies: vertrouwelijke bijeenkomsten waarin verzekeraars ervaringen, best practices en dilemma’s met elkaar delen.

Tijdens de activiteiten werd ook stilgestaan bij de aankomende IMVO-wetgeving op Nederlands en Europees niveau.

In 2022 zijn diverse themakaders geactualiseerd. Ook is het themakader ‘Gendergelijkheid’ toegevoegd en publiceerde het convenant een handleiding over stap 6 in het due diligence-proces: Herstel & verhaal.

Het convenant organiseerde webinars over verschillende onderwerpen. De opnames van de webinars en de publicaties zijn bereikbaar via de pagina tools van het convenant. Alle informatie die tijdens het convenant is gepubliceerd, blijft beschikbaar.

Gedeelde agenda

De kans om via het convenant langere tijd samen te werken via een gedeelde agenda op een specifiek thema, is door de convenantspartijen als nuttig ervaren om tot gewenste resultaten te komen. Een voorbeeld hiervan is het collectief engagementtraject op het jaarthema ‘biodiversiteit’. Dit jaarthema is gestart in 2021, verlengd in 2022 en dit jaar afgerond met een kpi-raamwerk: een overzicht van de verwachtingen die verzekeraars hebben van drie grote voedingsmiddelenbedrijven op het gebied van ontbossing en de eiwittransitie.

Resultaten monitoring

De onafhankelijke Monitoringscommissie bracht in december 2022 haar rapport uit over de periode 1 januari – 31 december 2021. De commissie concludeert dat, ondanks vooruitgang op enkele onderdelen, de gewenste inhaalslag in het nakomen van de convenantsafspraken is uitgebleven. Het gat tussen wat bereikt moet worden en waar verzekeraars staan, is in 2021 niet gedicht. Eind 2021 voldoet nog geen verzekeraar volledig aan alle afspraken van het convenant.

De Stuurgroep concludeert in haar reactie dat de resultaten teleurstellend zijn en dat het voor elke verzekeraar haalbaar is om voortgang te boeken. Het is een aanmoediging voor alle verzekeraars om zich in te spannen en de scores te verbeteren in de laatste fase van het convenant. Het rapport over de laatste monitoringsperiode, die loopt van 1 januari 2022 tot 5 juli 2023, verschijnt eind dit jaar.

Toekomst

De samenwerking tussen verzekeraars, overheid en ngo’s over het voorkomen en herstellen van concrete risico’s voor mens, dier en milieu wordt door alle partijen als waardevol gezien, mede in voorbereiding op aankomende IMVO-wetgeving. Partijen zijn in gesprek hoe zij nader invulling kunnen geven aan een samenwerking na afloop van het convenant.