Eindevaluatie IMVO-convenant verzekeringssector

Het IMVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector heeft in het laatste anderhalf jaar stappen vooruit gezet op verschillende punten. Tegelijkertijd is het ambitieniveau waarmee het convenant startte nog niet behaald en zijn de gemaakte afspraken nog niet allemaal nagekomen.

Verzekeringen euro © Shutterstock/maradon 333

Mede door de samenwerking tussen verzekeraars, ngo’s en de overheid hebben verzekeraars veel geleerd en zich verder ontwikkeld op het gebied van due diligence. De Stuurgroep van het convenant roept verzekeraars op de weg omhoog voort te zetten.

De onafhankelijke Monitoringscommissie heeft haar vijfde en tevens laatste, uitgebreide rapport uitgebracht over de periode 1 januari 2022 – 31 juli 2023. De resultaten geven onder meer aan dat de middelgrote en grote verzekeraars vooruitgang hebben geboekt om hun beleggingspraktijk in overeenstemming te brengen met de OESO-richtlijnen en de UNGP’s. Verschillende deelkpi’s zijn gestegen tot meer dan 85 procent, waarmee volledig voldoen aan de convenantsbepalingen op die onderdelen binnen bereik is. Tegelijkertijd heeft minder dan 50 procent van de middelgrote en grote verzekeraars alle ESG due diligence-kaders volledig in beleid geïmplementeerd. Vanwege de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende due diligence-stappen (het nemen van de juiste maatregelen is bijvoorbeeld afhankelijk van het identificeren van risico’s in de portefeuille) is het van belang dat alsnog naar volledige implementatie wordt gestreefd.

Vertrouwen

Kees Vendrik was de onafhankelijke voorzitter van het convenant: “We hebben met elkaar een intensieve periode achter de rug. Het was niet altijd makkelijk maar verzekeraars hebben stappen voorwaarts gezet. Het opgebouwde vertrouwen tussen de partijen in het convenant was hiervoor cruciaal. Ik roep de verzekeraars op hun best practices en dilemma’s onderling te blijven uitwisselen, daar leer je van. Het zou ook goed zijn als zij blijven samenwerken met ngo’s, de overheid en andere stakeholders, om via concrete projecten door te gaan met het verbeteren van hun due diligence-proces. Uiteindelijk gaat het niet om cijfers in een tabel maar om via deze branche bij te dragen aan verbeteringen voor mens en milieu, in het belang van ons allemaal.”

De verzekeraars zijn gedurende het convenant intensief begeleid en voorzien van veel informatie. De toegevoegde waarde van de betrokken brancheorganisaties is volgens de Stuurgroep onmisbaar voor het vervolg. Lees de hele reactie van de Stuurgroep van het convenant op het rapport van de Monitoringscommissie.