Leeswijzer voor handreikingen transparantie

Het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector heeft verschillende handreikingen uitgebracht over transparantie. Deze zijn nu samengevat in een compacte leeswijzer.

Verzekeringen © Shutterstock

De convenantspartijen hebben eerder voor acht onderwerpen rond ‘transparantie’ een handleiding opgesteld:
1. Prioriteiten stellen in ESG-due diligence
2. Rapporteren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
3. Zinvolle prestatie-indicatoren voor de rapportage over de effectiviteit van ESG-beleid
4. Transparantie over investeringskeuzes
5. Screening en monitoring van nieuwe en bestaande beleggingen
6. Transparantie over genomen acties na melding van ernstige misstanden
7. UNGP Reporting Framework
8. Transparantie over engagement

Partijen streven hierbij naar het vergroten en verbeteren van transparantie door verzekeraars. De leeswijzer dient als overzicht van deze handreikingen en geeft tips, handige links en de hoofdlijnen weer uit de handreikingen.

In de internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (de UNGP’s en OESO-richtlijnen) wordt veel belang gehecht aan transparantie. De partijen bij het internationaal MVO-convenant voor de verzekeringssector hebben hier dan ook afspraken over gemaakt in het convenant. Door transparant te zijn over de stappen die ze zetten, leggen verzekeraars verantwoording af aan externe stakeholders en kunnen zij van elkaar leren. De acht handreikingen en de leeswijzer staan op de Tools-pagina van het convenant.