Hernieuwbare Energie Klachten en Geschillen Commissie

Op 6 maart 2023 heeft een multi-stakeholdergroep bestaande uit zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden het Internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector ondertekend met als doel om verantwoord ondernemen te bevorderen in de toeleveringsketens van bedrijven in de hernieuwbare energiesector. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten vormen de basis voor de uitvoering van het convenant. Het convenant is op 1 mei 2023 in werking getreden voor een periode van 5 jaar. De Sociaal-Economische Raad faciliteert het proces.

Artikel 7.2 van het Internationaal MVO-convenant voor de hernieuwbare energiesector bepaalt dat de Partijen uiterlijk één jaar na inwerkingtreding van het convenant een operationele, onafhankelijke Hernieuwbare Energie Klachten en Geschillen Commissie moeten oprichten. Dit betekent dat de klachten en geschillencommissie operationeel moet zijn vóór 30 april 2024.

De commissie heeft het mandaat om te beslissen over geschillen en klachten. De commissie richt zich op het oplossen van eventuele problemen (geschillen) tussen bedrijven en het secretariaat. Op dezelfde manier verwijst de term klacht naar een kwestie tussen een belanghebbende (of zijn gemachtigde vertegenwoordiger) en een bedrijf van het convenant met betrekking tot een letsel, verlies of (milieu)schade. Een benadeelde in de internationale keten kan dus een klachtindienen waarna zijn of haar rechten worden geschonden. De klacht moet vallen binnen de gekozen reikwijdte van de bedrijven bij het ondertekenen van het convenant.

De regels van procedure van de commissie moeten te allen tijde in overeenstemming zijn met de beginselen 30 en 31 van de VN-richtlijnen uit 2011 voor bedrijven en mensenrechten. In geval van tegenstrijdigheid tussen de regels van procedure van de klachten en geschillencommissie en de beginselen 30 en 31 van de VN-richtlijnen, zullen de beginselen 30 en 31 van de VN-richtlijnen prevaleren.

Meer informatie over de samenstelling van de commissie volgt binnenkort.

Wilt u een klacht indienen?

Neem dan contact op met REAsecretariaat@ser.nl. Weet dat we uw klachten met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen.