Toelichting bij de lijst met productielocaties

Het bereiken van substantiële verbeteringen in de kleding- en textielketen vereist inzicht in die keten: weten waar de producten uit collecties worden geproduceerd. Partijen hebben dan ook afgesproken dat alle aangesloten bedrijven deze informatie jaarlijks aanleveren aan het secretariaat van het Convenant duurzame Kleding en Textiel (CKT). Op 4 juli 2018 is op basis van deze informatie de tweede geaggregeerde productielocatielijst gepubliceerd.

De manier waarop bedrijven inkopen, heeft invloed op het inzicht dat zij hebben in hun keten. Sommige bedrijven laten kleding maken in eigen fabrieken. Zij hebben daardoor heel goed inzicht in de productieketen. De meeste bedrijven plaatsen orders bij fabrieken waarvan zij niet zelf de eigenaar zijn, of maken gebruik van tussenpersonen. Hoe meer schakels, hoe lastiger het in de regel is om goed inzicht te krijgen in de keten. Van bedrijven aangesloten bij het CKT wordt verwacht dat zij op een systematische manier hun productielocaties inzichtelijk maken.

Publicatie productielocatielijst

Voor aangesloten partijen is de publicatie van de geaggregeerde lijst met productielocaties belangrijk. Hierdoor wordt immers de transparantie van de keten vergroot. Dit maakt dialoog en een gezamenlijke aanpak van problemen mogelijk. Omdat het secretariaat de relatie tussen productielocatie en afnemer kent, kan het in geval van berichten over misstanden of incidenten snel de betrokken afnemer of afnemers informeren en zo nodig adviseren. Ook andere partijen bij het convenant kunnen daarbij worden betrokken. Het secretariaat is daarmee ook een centraal aanspreekpunt voor alle stakeholders.

Verplichte informatie productielocatielijst

De stuurgroep van het convenant heeft bepaald welke gegevens door bedrijven verplicht aangeleverd moeten worden aan het secretariaat CKT. Behalve de informatie die wordt gepubliceerd op de geaggregeerde lijst (naam, adres, plaatsnaam, provincie, land), wordt ook aanvullende informatie aangeleverd die van belang is voor een goed due diligence proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de productieprocessen die plaatsvinden bij de betreffende locatie en het aantal arbeiders in de fabriek.

Op 4 juli 2019 is de derde geaggregeerde lijst gepubliceerd (referentiejaar 2018). Op de lijst staan meer dan 5500 unieke productielocaties. Het verschil tussen aangeleverde locaties met gepubliceerde locaties bestaat uit overlappende productielocaties (zo’n 10%) en onbekende of herleidbare productielocaties. Deze laatste categorie heeft betrekking op productielocaties die op basis van de gepubliceerde informatie gelinkt kunnen worden aan één specifieke convenantsondertekenaar. Ook heeft een aantal ondertekenaars nog ‘non-disclosure’ afspraken met leveranciers van voor de ondertekening van het convenant. Bij de beoordeling van het plan van aanpak van de betreffende bedrijven zal het secretariaat erop toezien dat de aangesloten bedrijven hun werkwijze zo aanpassen dat de informatie over de productielocaties continu verbetert.

De groei in het aantal productielocaties op de lijst is met name veroorzaakt door groei van het convenant, maar ook doordat ondertekenaars meer productielocaties in beeld hebben gekregen.

N.B. het secretariaat heeft de informatie over de productielocaties gepubliceerd zoals deze is aangeleverd (afgezien van adrescorrecties bij bijvoorbeeld overlappende leveranciers). Heeft u de indruk dat informatie onjuist of onvolledig is? Neem contact op met het secretariaat CKT.