Risicosectoren

Veel Nederlandse bedrijven doen internationaal zaken. Ze besteden bijvoorbeeld hun productie uit naar het buitenland. Zo lopen ze ook risico om te maken te krijgen met bijvoorbeeld corruptie, uitbuiting of milieuvervuiling. Met de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) proberen bedrijven, de overheid en andere betrokkenen deze risico’s te voorkomen.

KPMG bracht in 2014 deze risico’s in kaart. KPMG hanteert de termen milieu, arbeid en mensenrechten. Daaronder valt bijvoorbeeld bodemverontreiniging, ongezonde werkomstandigheden en landroof. Voor twaalf sectoren zijn de risico’s in kaart gebracht. Dit KPMG-rapport kan als handvat dienen voor de totstandkoming van IMVO-convenanten.

Hieronder een overzicht van de door KPMG geconstateerde risico’s.

MILIEU

  • Uitstoot broeikasgassen / luchtverontreiniging (alle sectoren)
  • Water- en bodemverontreiniging (onder andere chemie, metaal, land- en tuinbouw, olie en gas)
  • Waterschaarste (onder andere textiel en kleding, voedingsmiddelen, land- en tuinbouw)

ARBEID

  • Ongezonde en onveilige werkomstandigheden (alle sectoren)
  • Kinderarbeid (o.a. elektronica, textiel, voedingsmiddelen)
  • Vrouwenrechten (onder andere elektronica, metaal, textiel en kleding, voedingsmiddelen, land- en tuinbouw)

MENSENRECHTEN

  • Landroof (onder andere chemie, hout en papier, voedingsmiddelen)
  • Ontnemen (recht op) schone, veilige en gezonde leefomgeving (onder andere bouw, metaal, olie en gas)
  • Uitputting natuurlijke hulpbronnen (onder andere energie, olie en gas)

Rapport 'MVO Sector Risico Analyse. Aandachtspunten voor dialoog' (pdf). KPMG Advisory N.V, 2014.

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij een convenant? Neem dan contact met ons op.