Hoe komt een convenant tot stand?

Bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) spreken betrokken organisaties zoals bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties samen convenanten af: de IMVO-convenanten. Veel partijen werken daarbij samen. De bedoeling is dat de convenanten daardoor veel invloed krijgen en leiden tot daadwerkelijke verbeteringen op het gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of milieuvervuiling.

De SER kan dit proces begeleiden. Bij de totstandkoming van een IMVO-convenant gaan de partijen als volgt aan de slag.

Stap 1: uitgangspunten

Uitgangspunten

Partijen verbinden zich tot het behalen van tastbare resultaten op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. De afspraken zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights (UN GP’s), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de fundamentele arbeidsnormen van de ILO

Dit internationale kader is gebaseerd op 3 pijlers:

 • De Nederlandse overheid heeft een verplichting om mensenrechten te beschermen. Niet alleen door zelf deze rechten na te leven: ook door schendingen ervan door anderen te voorkomen. Het gaat hier ook om bedrijven.
 • Bedrijven moeten verantwoordelijkheid nemen. De Nederlandse overheid, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, consumenten en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven zakendoen met respect voor mensenrechten en milieu.
 • Betrokkenen in productielanden moeten de mogelijkheid hebben om herstel te eisen en verhaal te halen.

Stap 2: Krachten bundelen

Krachten bundelen

Sommige complexe problemen kunnen bedrijven niet alleen oplossen. Daarom werken bedrijven binnen IMVO-convenanten samen met de overheid en andere partijen. Dit biedt meer mogelijkheden deze problemen gestructureerd en oplossingsgericht aan te pakken. De internationale normen beschreven bij stap 1 zijn daarbij het uitgangspunt. 

Stap 3: Proces en voortgang

Proces

Het proces om tot een convenant te komen omvat ongeveer 12 stappen. Aangezien iedere sector zijn eigen problematiek en dynamiek heeft kan dit dus betekenen dat er soms meer of minder stappen nodig zijn om tot een convenant te komen. De processtappen zijn verdeeld over drie fases: 

 • Verkenningsfase
 • Dialoogfase (de daadwerkelijke onderhandelingen)
 • Implementatiefase (de borging van de convenanten)

Stap 4: Aanpak 

Aanpak

Er zijn drie manieren om problemen aan te pakken. 

 1. Bedrijven brengen de daadwerkelijke en mogelijke negatieve impact van hun handelen in kaart. Zij proberen die impact te verminderen en leggen verantwoording af over hoe zij omgaan met de geïdentificeerde risico’s: ‘due diligence’.
 2. Bedrijven ontwikkelen met vakbonden en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) een gezamenlijke aanpak. In de IMVO-convenanten wordt deze aanpak vastgelegd. 
 3. Tot slot kunnen bedrijven projecten op de werkvloer uitvoeren. 

De convenanten richten zich hierbij op de volgende OESO-thema’s, en daarbinnen op verschillende deelthema’s:

 • Informatieverstrekking
 • Mensenrechten
 • Arbeidsverhoudingen
 • Milieu
 • Consumentenbelangen
 • Wetenschap en technologie

Stap 5: Resultaten

Resultaten

IMVO-convenanten verbinden partijen op resultaat. Het is de bedoeling binnen 3 tot 5 jaar verbetering te bereiken voor de groepen die mogelijke negatieve effecten ervaren. Het gaat dan om lokale arbeiders en gemeenschappen in gebieden waar grondstoffen worden gewonnen.

Download de volledige infographic

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij een convenant? Neem dan contact met ons op.