Projecten

Het doel van het Convenant is om substantiële verbeteringen in de keten te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Dit wordt onder andere gedaan door gezamenlijke projecten die bedrijven in de kleding- en textielsector niet alleen op kunnen lossen.

Door te ondernemen via internationale productie- of toeleveringsketens, kunnen bedrijven (in)direct betrokken raken bij uiteenlopende (potentiële) problemen op sociaal gebied, dierenwelzijn en milieu. Ieder bedrijf kan in zijn eigen bedrijfsvoering maatregelen nemen maar een probleem kan vaak niet op het niveau van een individueel bedrijf of in zijn geheel worden opgelost. In die gevallen bieden collectieve projecten uitkomst. Door samen te werken met andere bedrijven, overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties, verbinden partijen zich om tastbare resultaten te bereiken.


Collectief project bestrijding kinderarbeid in India en Bangladesh

Van 2017 tot 2020 heeft een coalitie van partijen en bedrijven samengewerkt om kinderarbeid in ketens in India en Bangladesh tegen te gaan. Dit eerste collectieve project van het Convenant werd gecoördineerd door HIVOS en geïmplementeerd door zes bedrijven in samenwerking met Unicef, Arisa, SAVE, READ, CCR CSR, Fair Labor Association, InRetail en het secretariaat.

Lees meer over het project, de tools en inzichten.

Kinderrechten in Turkije

Vanuit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is UNICEF een collectief project gestart met kledingbedrijven America Today, Company Fits en Zeeman om de rechten van kinderen te beschermen in hun Turkse toeleveringsketens. Partijen voeren in samenwerking met alle stakeholders een verbeterplan uit om kinderrechten te beschermen. Het project start met het in kaart brengen van de Turkse toeleveringsketen van de deelnemende kledingmerken. Daarna worden de risico’s op kinderrechtenschendingen in deze ketens in kaart gebracht en de meest urgente risico’s geprioriteerd. Het project koppelt de inspanningen van de Nederlandse kledingmerken aan de kinderrechtenaanpak van UNICEF Turkije.

Een aanzienlijk deel van de Turkse kinderen en Syrische vluchtelingen die in Turkije wonen, leeft in armoede. Veel van deze gemeenschappen zoeken hun toevlucht in overlevingsmechanismen waarin scholing en opleiding zijn vervangen door arbeid, vaak onder slechte omstandigheden. Ook in de Turkse kleding- en textielsector lopen kwetsbare Turkse en vluchtelingenkinderen het risico dat hun rechten worden geschonden. Met dit project willen partijen uit het Convenant dit tegengaan. Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland draagt bij aan de financiering van het project. Het project is gestart april 2021 en duurt drie jaar.


Het verbeteren van arbeidsomstandigheden in Tamil Nadu via samenwerking

Het collectieve project ‘Factory support program: continuous improvement of labor conditions in Tamil Nadu, India’ heeft als doel de arbeidsomstandigheden te verbeteren door maatschappelijke kwesties aan te pakken. De volgende thema’s staan hierbij centraal: discriminatie & gender, kinderarbeid, dwangarbeid, vrijheid van vereniging, leefbaar loon, veiligheid & gezondheid op de werkplek. Het project startte september 2020 en duurt drie jaar.

Het project is deels gefinancierd door het Fonds Verantwoord Ondernemen. Tijdens dit project werken zeven ondertekenaars van de overeenkomst samen met hun leveranciers en met Arisa, Mondiaal FNV, SAVE (een lokale NGO) en het secretariaat, om risico's in hun toeleveringsketen aan te pakken. De deelnemende bedrijven zijn Euretco, Fabienne Chapot, HEMA, O'Neill, Prénatal, The Sting en WE Fashion.

Lees meer over dit project.


AMPLIFY: project rond Vrijheid van Vakvereniging en Sociale Dialoog

Via het project AMPLIFY ondersteunen vakbonden Mondiaal FNV en CNV Internationaal Nederlandse kledingbedrijven bij het bevorderen van vrijheid van vereniging en sociale dialoog tussen hun leveranciers en de werknemers op de productielocaties. Vrijheid van vereniging is een zogenoemd enabling right: als werknemers een sterke stem hebben en het recht uitoefenen om zich bij een organisatie aan te sluiten, kan dit ook een positief effect hebben op veel andere thema’s doordat zij negatieve omstandigheden aan de kaak kunnen stellen.

Het project is een leertraject, waarin de bedrijven SMART-doelen ontwikkelen en één op één begeleid worden om deze in samenwerking met hun leveranciers na te streven. De focus van dit project ligt op het uitwisselen van ideeën tussen bedrijven. Ze krijgen veel kansen om ervaringen te delen en van elkaar te leren over uitdagingen en mogelijke oplossingen. Bedrijven leren ook van de inzichten van experts over het onderwerp.

Lees meer over dit project.


Collectief project leefbaar loon

Het thema leefbaar loon neemt in het Convenant voor duurzame kleding en textiel een aparte plek in. De Partijen die samen het Convenant opstelden, zien leefbaar loon èn sociale dialoog als essentiële thema’s. Vooruitgang op deze twee thema’s kunnen namelijk een positief effect hebben op alle andere thema’s. Daarmee nemen ze een centrale waarde en plek in het convenant in. Ondertekenaars kunnen via duurzame inkooppraktijken bijdragen aan vooruitgang richting leefbaar loon.

Het Convenant voor duurzame kleding en textiel voert een collectief project uit, waarin al deze aspecten aan bod komen: leefbaar loon, sociale dialoog en duurzame inkooppraktijken. De activiteiten worden in samenwerking met Partijen van het Convenant (vakbonden, NGO’s, branche organisaties) en steunorganisaties ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de nodige internationale samenwerking en opschaling gezocht met bestaande initiatieven.

Het project combineert activiteiten op drie niveaus: bedrijven die het convenant ondertekend hebben, hun leveranciers (fabrieken) en het landelijk niveau in de productielanden. Convenant ondertekenaars integreren leefbaar loon in hun Due Diligence proces, inkooppraktijken en dialoog met hun leveranciers/fabrieken. Het project werkt ook aan een groter bewustzijn en meer kennis en capaciteit van leveranciers in productielanden. Daarnaast heeft het ook tot doel bij te dragen aan het creëren van een level playing field in de productielanden, waarbij het loon van werknemers in de hele kleding en textielsector sterk verbetert door verhoging van minimumlonen en collectieve onderhandelingen op sectorniveau. Duurzame inkooppraktijken in de sector moeten deze loonstijgingen ondersteunen.


Collectief project verduurzamen textielververijen China

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een verbeterproject gestart voor textielververijen in China. Het project is gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (het Consulaat in Shanghai). Ingenieursbureau Arcadis helpt bij het implementeren van het project, met als doel het verbeteren van inspanningen op het gebied van sociale en milieuomstandigheden. Het project wil een aantal Chinese ververijen ondersteunen in het verbeteren van duurzaamheid (gevestigd in Shanghai, Jiangsu of Zhejiang) die leveren aan Nederlandse kledingmerken.

Het programma

Het programma betreft 3 belangrijke thema’s, gebaseerd op onderzoek en interviews met stakeholders.

  1. Voorkomen vervuiling: Ververijen zijn één van de meest vervuilende industrieën van China. Door veelvuldig gebruik van zware chemicaliën in combinatie met beperkte behandeling van afvalwater, is de omgeving van deze industrie vaak aangetast. Door spaarzamer gebruik te maken van chemicaliën en ondersteuning in het selecteren van goede behandelmethoden, helpt het programma in de toekomst ergere vervuiling te voorkomen.
  2. Gebruik van hulpbronnen: Zware industrie zoals de ververijen maken vaak overvloedig gebruik van hulpbronnen, zoals energie, chemicaliën en water. Door te ondersteunen in monitoring en te adviseren over besparende oplossingen, wil het programma helpen in het verkleinen van de voetafdruk van deze industrie.
  3. Gezond en veilig werken: De veiligheid van personeel op de werkplek in fabrieken is vaak in het geding door slechte uitvoering van procedures en het monitoren hiervan. Het programma doet aanbevelingen voor het verbeteren van de situatie rond veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Het programma is in lijn met Chinese wetgeving, internationale standaarden en initiatieven die op dit moment gelden voor de textielindustrie, inclusief monitoring tools zoals Sustainable Apparel Coalition (SAC) Higg Facility Environmental Module (FEM), Amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI) and Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Fasering

Het programma bestaat uit drie afzonderlijke fases. In de eerste fase worden er verkennende bezoeken aan 10 verschillende ververijen afgelegd. Daar wordt bekeken in welke mate de milieu- en sociale prestaties in relatie tot de drie genoemde thema’s aan de orde zijn en wordt een verbeterplan geformuleerd. In de tweede fase zal Arcadis de ververijen helpen in het doorvoeren van de verbeteringen. De ontwikkelingen en verbeteringen binnen de ververijen worden op de voet gevolgd ondersteund door Arcadis. In de derde fase worden de verbeteringen gemonitord en volgt er een eindrapport met aanbevelingen.