Projecten


Collectief project bestrijding kinderarbeid

Van 2017 tot maart 2020 heeft een coalitie van partijen en bedrijven samengewerkt om kinderarbeid in toeleveringsketens voor kleding in India en Bangladesh te voorkomen en te elimineren. Alle projectpartners volgen de toezeggingen op die zijn gedaan in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT). Dit eerste collectieve CKT-project wordt gecoördineerd door Hivos en geïmplementeerd met zes bedrijven, Unicef, Arisa, SAVE, READ, CCR CSR, Fair Labour Association, INretail, en het CKT-secretariaat.

In dit project willen de bedrijven en partijen kinderarbeid in toeleveringsketens van kleding, zowel bij directe leveranciers als toeleveranciers dieper in de keten, permanent voorkomen en elimineren. Op de lange termijn willen ze kinderen en hun gezinnen een duurzame oplossing bieden die de diepere oorzaken van kinderarbeid aanpakt en toegang tot onderwijs biedt. Binnen dit project staat directe betrokkenheid en samenwerking tussen de kledingmerken, leveranciers, FLA en de (lokale) NGO's centraal. In de loop van het project zijn diverse tools ontwikkeld voor de deelnemende bedrijven om bijvoorbeeld de transparantie te vergroten door hun toeleveringsketens in kaart te brengen en om actief samen te werken met hun leveranciers. Deze tools zijn nu openbaar beschikbaar voor alle AGT-ondertekenaars en voor andere geïnteresseerde partijen en bedrijven.

Meer informatie over het project en de tools.


Collectief project leefbaar loon

Het thema leefbaar loon neemt in het Convenant voor duurzame kleding en textiel een aparte plek in. De Partijen die samen het Convenant opstelden, zien leefbaar loon èn sociale dialoog als essentiële thema’s. Vooruitgang op deze twee thema’s kunnen namelijk een positief effect hebben op alle andere thema’s. Daarmee nemen ze een centrale waarde en plek in het convenant in. Ondertekenaars kunnen via duurzame inkooppraktijken bijdragen aan vooruitgang richting leefbaar loon.

Het Convenant voor duurzame kleding en textiel voert een collectief project uit, waarin al deze aspecten aan bod komen: leefbaar loon, sociale dialoog en duurzame inkooppraktijken. De activiteiten worden in samenwerking met Partijen van het Convenant (vakbonden, NGO’s, branche organisaties) en steunorganisaties ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de nodige internationale samenwerking en opschaling gezocht met bestaande initiatieven.

Het project combineert activiteiten op drie niveaus: bedrijven die het convenant ondertekend hebben, hun leveranciers (fabrieken) en het landelijk niveau in de productielanden. Convenant ondertekenaars integreren leefbaar loon in hun Due Diligence proces, inkooppraktijken en dialoog met hun leveranciers/fabrieken. Het project werkt ook aan een groter bewustzijn en meer kennis en capaciteit van leveranciers in productielanden. Daarnaast heeft het ook tot doel bij te dragen aan het creëren van een level playing field in de productielanden, waarbij het loon van werknemers in de hele kleding en textielsector sterk verbetert door verhoging van minimumlonen en collectieve onderhandelingen op sectorniveau. Duurzame inkooppraktijken in de sector moeten deze loonstijgingen ondersteunen.


Collectief project verduurzamen textielververijen China

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel is een verbeterproject gestart voor textielververijen in China. Het project is gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken (het Consulaat in Shanghai). Ingenieursbureau Arcadis helpt bij het implementeren van het project, met als doel het verbeteren van inspanningen op het gebied van sociale en milieuomstandigheden. Het project wil een aantal Chinese ververijen ondersteunen in het verbeteren van duurzaamheid (gevestigd in Shanghai, Jiangsu of Zhejiang) die leveren aan Nederlandse kledingmerken.

Het programma

Het programma betreft 3 belangrijke thema’s, gebaseerd op onderzoek en interviews met stakeholders.

  1. Voorkomen vervuiling: Ververijen zijn één van de meest vervuilende industrieën van China. Door veelvuldig gebruik van zware chemicaliën in combinatie met beperkte behandeling van afvalwater, is de omgeving van deze industrie vaak aangetast. Door spaarzamer gebruik te maken van chemicaliën en ondersteuning in het selecteren van goede behandelmethoden, helpt het programma in de toekomst ergere vervuiling te voorkomen.
  2. Gebruik van hulpbronnen: Zware industrie zoals de ververijen maken vaak overvloedig gebruik van hulpbronnen, zoals energie, chemicaliën en water. Door te ondersteunen in monitoring en te adviseren over besparende oplossingen, wil het programma helpen in het verkleinen van de voetafdruk van deze industrie.
  3. Gezond en veilig werken: De veiligheid van personeel op de werkplek in fabrieken is vaak in het geding door slechte uitvoering van procedures en het monitoren hiervan. Het programma doet aanbevelingen voor het verbeteren van de situatie rond veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Het programma is in lijn met Chinese wetgeving, internationale standaarden en initiatieven die op dit moment gelden voor de textielindustrie, inclusief monitoring tools zoals Sustainable Apparel Coalition (SAC) Higg Facility Environmental Module (FEM), Amfori Business Environmental Performance Initiative (BEPI) and Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

Fasering

Het programma bestaat uit drie afzonderlijke fases. In de eerste fase worden er verkennende bezoeken aan 10 verschillende ververijen afgelegd. Daar wordt bekeken in welke mate de milieu- en sociale prestaties in relatie tot de drie genoemde thema’s aan de orde zijn en wordt een verbeterplan geformuleerd. In de tweede fase zal Arcadis de ververijen helpen in het doorvoeren van de verbeteringen. De ontwikkelingen en verbeteringen binnen de ververijen worden op de voet gevolgd ondersteund door Arcadis. In de derde fase worden de verbeteringen gemonitord en volgt er een eindrapport met aanbevelingen.