Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Internationaal MVO convenant voor de metaalsector.


1. Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Een bedrijf kan meedoen als:

 • het werkt met metalen;
 • het een korte motivatie inlevert met waarom het mee wil doen en wat het bij kan dragen;
 • er geen bezwaar is bij de andere partijen tegen deelname van het nieuwe bedrijf;
 • het jaarlijks financieel bijdraagt;
 • het de volgende officiële documenten ondertekent:
  • Convenant
  • Vertrouwelijkheidsprotocol
  • Overeenkomst van Opdracht

2. Hoeveel kost het om mee te doen?
Grootte bedrijf
FTE
Jaarlijkse bijdrage Eenmalige bijdrage
Mini
0 – 25
€500
€1.500
Klein
26 – 250
€2.000
€1.500
Medium
251 – 5.000
€5.000
€1.500
Groot
> 5.000
€10.000
€1.500

 

3. Wat wordt er van mijn bedrijf verwacht als ik meedoe?
 • Het uitvoeren van due diligence in lijn met de OESO- en VN-richtlijnen;
 • Deelname aan één van de werkgroepen:
  • Werkgroep Due Diligence
  • Werkgroep Collectieve Acties en Opschaling
  • Werkgroep Verantwoorde Toeleveringsketen van Secundaire Materialen;
 • Samenwerking met andere deelnemers aan het convenant;
 • Intern en extern communiceren over het convenant en due diligence resultaten.

4. Is het doen van due diligence hetzelfde als een certificaat van mijn toeleveranciers of producten?

Nee.

Veel bedrijven gebruiken certificering om sociale en/of milieuproblemen in hun toeleveringsketen te verminderen. Dat is al een goede stap, maar het dekt niet het volledige due diligence-proces. Het kan wel helpen bij het (deels) doorlopen van een aantal due diligence stappen. Certificering kan u helpen bij het identificeren van bepaalde risico's en effecten (stap 2), bij het voorkomen en beperken van deze risico's (stap 3) en het volgen van de voortgang (stap 4). De resterende stappen moeten dan nog op een andere manier worden overbrugd. Houd er ook rekening mee dat certificering in de meeste gevallen niet alle toepasselijke risico's en gevolgen dekt en ook niet alle stadia van de keten dekt. Zelfs als ze dat wel doen, moet u er rekening mee houden dat certificering niet altijd alle risico's en gevolgen 'vindt' en niet altijd in staat is om ze met succes aan te pakken, aangezien veel problemen te ingewikkeld zijn om alleen met certificering op te lossen.

Certificering kan één van de handige hulpmiddelen zijn bij het doen van due diligence, maar het kan niet het enige hulpmiddel zijn dat wordt gebruikt.

 

5. Hoe werkt het doen van due diligence voor recyclingbedrijven?

De context waarin recyclingbedrijven opereren verschilt sterk van die van bedrijven die werken met primaire (gemijnde) materialen. Terwijl voor primaire metalen geldt dat landen met verhoogde risico's voor mens of milieu vooral aan de leverancierskant zitten (de herkomst van de materialen, de mijnen), zijn voor gerecycleerde materialen de bestemmingslanden die de schroot verwerken vaak de landen met verhoogde waarschijnlijkheid van risico's. Hetzelfde geldt voor (on)transparantie in waardeketens.

Volgens de OESO omvat risico-gebaseerde due diligence een proces van risicoprioritering op basis van de ernst en waarschijnlijkheid van de geïdentificeerde risico's. Aangezien de risico's voor sommige recyclingbedrijven ernstiger en/of waarschijnlijker lijken bij hun klantketens, zou dit een argument kunnen zijn om de risico's aan deze kant van de waardeketen aan te pakken, alhoewel de OESO-richtlijnen hier geen uitputtend antwoord op geven. De richtlijnen lijken vooral te richten op toeleveringsketens, leveranciers en de oorsprong van de materialen, in plaats van op de klanten en de bestemming van materialen.

Recyclingbedrijven hebben behoefte aan meer duidelijkheid over hun rol en verwachtingen als het gaat om het doen van due diligence. Het Convenant werkt daarom aan een aanpak op maat voor recyclingbedrijven die aansluit bij de specifieke kenmerken van de recyclingsector.

Lees hier meer over de link tussen circulariteit en IMVO.

 

6. Wat zijn de voordelen van deelname aan het Convenant?

Deelname heeft meerdere voordelen. Deze omvatten verbeterde interne bedrijfsprocessen, verbeterd moreel onder het personeel, verminderd risico op verstoring van de toeleveringsketen, verbetering van het publieke imago en andere positieve effecten. Daarnaast helpt de overeenkomst bedrijven bij het naleven van bestaande of aanstaande due diligence wetgeving en krijgen de bedrijven toegang tot een groot netwerk met expertise in de metaalsector. Een ander voordeel voor bedrijven die deelnemen aan de overeenkomst is een verlaging van de kosten, aangezien de kosten van due diligence-tools en -sjablonen tussen de partijen worden gedeeld.

 

7. Wie verzamelt en analyseert de door mijn bedrijf verstrekte informatie?

Het onafhankelijk secretariaat van het Convenant, ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad, verzamelt en analyseert de gegevens. Daarbij houdt zij zich aan de mededingingswet en gaat zij vertrouwelijk om met commercieel gevoelige gegevens.

 

8. Moet ik commercieel gevoelige informatie delen met andere deelnemers?

Nee. Het delen en uitwisselen van informatie tussen partijen gebeurt volledig in overeenstemming met nationale en Europese wetgeving. In situaties waarin het delen van commercieel gevoelige informatie noodzakelijk wordt geacht, delen bedrijven de benodigde informatie alleen met het onafhankelijke secretariaat. Laatstgenoemde zal de informatie anonimiseren en aggregeren alvorens deze te delen met de andere Partijen.

 

9. Voldoe ik aan de internationale duurzaamheidsnormen en wetgeving als ik deelneem aan het Convenant?

Het Metaalconvenant is gebaseerd op de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit zijn de meest gezaghebbende internationale normen op het gebied van mensenrechten en milieuzorgvuldigheid. Ze vormen ook de basis voor de due diligence-wetgeving van de Europese Unie die momenteel in ontwikkeling is.

 

10. Hoeveel tijd moet ik investeren als ik besluit deel te nemen?

Dat hangt af van de grootte, bedrijfsvoering en individuele keuzes van bedrijven. Het verbeteren van individuele due diligence-praktijken van bedrijven is een continu proces en vereist periodieke beoordeling en evaluatie door de bedrijven. Door toegang te krijgen tot de op maat gemaakte due diligence-templates, tools en instrumenten die door de overeenkomst worden aangeboden, besparen bedrijven tijd en kosten. Ook is deelname aan het eigenlijke werk van de overeenkomst voor individuele bedrijven niet tijdrovend.

 

11. Waarom moet ik due diligence werk uitvoeren?

De Nederlandse overheid en andere OESO-lidstaten verwachten van bedrijven dat zij zich houden aan de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen. Hoewel de OESO-richtlijnen niet bindend zijn, bestaat er in verschillende Europese landen een due diligence-wetgeving. De Europese Unie bereidt ook due diligence-wetgeving op EU-niveau voor. Due diligence vereist investeringen van een bedrijf, maar komt ook bedrijven ten goede.

Het Metaalconvenant biedt tools, templates en deskundigen om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van due diligence.

 

12. Ben ik verantwoordelijk voor risico's overal ter wereld, ook als ik alleen zaken doe in Nederland / Europa / OESO-landen?

Zoals beschreven in de UNGP's hebben bedrijven de verantwoordelijkheid om mensenrechten te respecteren. De OESO-richtlijnen verwijzen ook naar de verantwoordelijkheid van bedrijven om het milieu geen schade toe te brengen. Deze verantwoordelijkheden gaan verder dan de activiteiten van het bedrijf zelf. Een bedrijf kan via zijn toeleveringsketens verbonden zijn met internationale MVO-risico's over de hele wereld, en is zich misschien niet bewust van de risico's in zijn toeleveringsketens. Het is daarom belangrijk om goed inzicht te hebben in uw toeleveringsketens en in gesprek te gaan met belanghebbenden of hun vertegenwoordigers bij het nemen van beslissingen die hen kunnen aangaan.

 

13. Hoe kan ik als MKB-bedrijf impact maken in de toeleveringsketen?

Voor bedrijven, met name voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), is het erg moeilijk of zelfs onmogelijk om de risico's in de toeleveringsketen alleen aan te pakken. De OESO erkent deze uitdaging ook en moedigt MKB's aan om tijdens het due diligence-proces samen te werken op (overschrijdend) sectoraal niveau en met relevante belanghebbenden. Samenwerking kan bedrijven helpen om toegang te krijgen tot een netwerk met relevante kennis, hun invloed op andere ketenpartijen te vergroten, best practices uit te wisselen en kosten te besparen door deze te delen met sectorpartners.

Het Metaalconvenant is sectoraal en vertegenwoordigt meerdere belanghebbenden. Het beoogt due diligence werk voor bedrijven zo efficiënt mogelijk te maken. Hoe meer bedrijven zich aansluiten bij het convenant, hoe groter de collectieve invloed om samen positieve impact te maken in de keten.

 

14. Wat is het verschil tussen het convenant en andere duurzaamheidsinitiatieven?

Verschil tussen het convenant en andere duurzaamheidsinitiatieven

15. Welke instrumenten biedt het convenant aan voor het uitvoeren van due diligence?

Instrument

Wat is het?

Waarom gebruiken?

Stap 1: Beleid en organisatie

Maturity Assessment

Vragenlijst over de uitvoering van due diligence binnen een bedrijf. Deze wordt jaarlijks ingevuld door de bedrijven.

Zelfevaluatie voor bedrijven om hun niveau van het uitvoeren van due diligence vast te stellen en om de voortgang te monitoren.

Plan van Aanpak

Een automatisch gegenereerd document dat relevante informatie haalt uit de profielpagina, de Maturity Assessment vragenlijst en de risicoanalyse.

Om SMART doelstellingen te formuleren om de uitvoering van due diligence binnen het bedrijf te verbeteren.

Voorbeeld internationaal MVO-beleid

Voorbeeldtekst voor internationaal MVO/due diligence beleid voor een bedrijf.

Het uitvoeren van due diligence start bij het hebben van beleid. Dit is ook een vereiste volgens de OESO-richtlijnen.

Stap 2: Risico analyse

Ketenanalyse

Bedrijven geven hier aan wie hun leveranciers/klanten zijn, welke materialen ze inkopen en wat de herkomstlocatie is.

Inzicht krijgen in de toeleveringsketen. Dit is het startpunt voor risicoanalyse.

Bronnen pagina

Overzicht van beschikbare instrumenten en informatiebronnen (betaald en gratis) op het gebied van internationaal MVO-risico’s. Deze pagina is openbaar toegankelijk

Informatievoorziening om risicoanalyse te kunnen doen.

Heatmap

Instrument om geïdentificeerde risico’s te prioriteren in lijn met de OESO-richtlijnen (ernst en waarschijnlijkheid).

Inzicht krijgen in welke risico’s het eerste moeten worden aangepakt; de meest ernstige risico’s in de toeleveringsketen.

Stap 3: Stoppen, voorkomen of beperken van risico’s

Plan van Aanpak

Een automatisch gegenereerd document dat relevante informatie haalt uit de profielpagina, de Maturity Assessment vragenlijst en de risicoanalyse.

Voorkomen, beperken of herstellen van potentiële of daadwerkelijke negatieve gevolgen in de toeleveringsketen.

Stap 5: Communiceren over due diligence

Sjabloon due diligence rapport

Sjabloon en checklist voor het opstellen van een publieke rapportage op het gebied van due diligence/ internationaal MVO.

Zichtbaar maken als bedrijf hoe het mens en milieu respecteert voor belanghebbenden en relaties en bijdragen aan het verbeteren van transparantie in de keten. Publieke rapportage over o.a. de aanpak van potentiële en daadwerkelijk negatieve gevolgen is een vereiste volgens de OESO-richtlijnen.