Over dit convenant

Nederlandse metaalbedrijven zijn voor hun productie veelal afhankelijk van de import van grondstoffen.
Uit de MVO Sector Risico Analyse, die in opdracht van de overheid werd uitgevoerd, bleek dat de metaalsector een verhoogde kans op risico’s heeft op het schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen en negatieve impact op lokale gemeenschappen.

De Nederlandse metaalsector werkt ook veel met gerecycled metaal. Het gebruik van verantwoord gerecycled metaal draagt bij aan het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen en aan een circulaire economie. Ook in de metaalrecyclingsector willen de metaalbedrijven verbeterpunten in kaart brengen.

Internationale richtlijnen

Internationaal MVO zijn een hulpmiddel om het bedrijfsleven en overige stakeholders hun prestaties op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te laten verbeteren. Een aantal bedrijven is al bezig om de risico’s in beeld te krijgen en aan te pakken. De sector constateert echter, op basis van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, dat er nog gaten in de aanpak zitten.

Met het convenant bereidt de metaalsector zich ook voor op de EU-verordening over conflictmineralen die in 2021 in werking treedt. Die verplicht grote importeurs gedegen onderzoek te doen naar de herkomst van hun grondstoffen. Daarnaast is de Nederlandse overheid verplicht om te voldoen aan de ‘UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Het naleven van deze internationale kaders draagt ook bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Grote sector, internationaal convenant

Het convenant richt zich nadrukkelijk op alle metalen en op de gehele internationale metaalketen, inclusief metaalverwerkers en eindgebruikers. De Nederlandse metaalketens bestaat voor het merendeel uit MKB-bedrijven. Die leveren basismetalen en halffabricaten aan andere bedrijfstakken voor verdere verwerking in de automobielindustrie, de bouw, chemie, ruimtevaart en elektronica. Het zijn bij uitstek ketens die sterk internationaal opereren. Ook de recycling van metalen is onderdeel van deze ketens.

Het convenant richt zich op nationale en internationale metaalbedrijven met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van de hele toeleveringsketens, en de gezamenlijke invloed van de deelnemers.