Over dit convenant

Nederlandse metaalbedrijven zijn voor hun productie veelal afhankelijk van de import van grondstoffen. Uit de KPMG MVO Sector Risico Analyse, die in opdracht van de overheid werd uitgevoerd, blijkt dat de metaalsector een verhoogde kans heeft op risico’s op het gebied van schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen. Daarmee heeft de sector een negatieve impact op lokale gemeenschappen. Met dit convenant zetten deelnemers zich samen in om (potentiële) negatieve impact te identificeren, te voorkomen en aan te pakken.

Daarnaast werkt de Nederlandse metaalsector ook veel met gerecycled metaal. Het gebruik van verantwoord gerecycled metaal draagt bij aan het verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen en aan een circulaire economie. Ook in de metaalrecyclingsector willen de metaalbedrijven verbeterpunten in kaart brengen.

Internationale richtlijnen

Het convenant is een hulpmiddel voor het bedrijfsleven en overige stakeholders om prestaties op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te verbeteren. Een aantal bedrijven is al bezig om de risico’s in beeld te krijgen en aan te pakken op basis van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. De sector constateert echter dat er nog gaten in de aanpak zitten en wil daar middels het convenant wat aan doen.

Met het convenant kunnen bedrijven ook invulling geven aan de Europese wetgeving tegen conflictmineralen die in 2021 in werking is getreden. Die verplicht grote importeurs gedegen onderzoek te doen naar de herkomst van hun grondstoffen. Daarnaast is de Nederlandse overheid verplicht om te voldoen aan de UN Guiding Principles’ inzake mensenrechten en bedrijfsleven en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Het naleven van deze internationale kaders draagt bij aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een wetsvoorstel op het gebied van internationaal MVO. In het voorstel wordt de metaalsector gezien als een hoogrisicosector. In het voorstel staat dat bedrijven in deze sector aan de wetgeving moeten voldoen wanneer zij meer dan 250 medewerkers en een omzet van meer dan €40 miljoen hebben.

De Nederlandse overheid is voorstander van wetgeving op Europees niveau en ook nationale wetgeving staat op de agenda. Bedrijven bereiden zich voor op inwerkingtreding van wetgeving door de nu nog vrijwillige OESO-richtlijnen toe te passen. Zij behoren tot de koplopers in de metaalsector.

Grote sector, internationaal convenant

Het convenant richt zich nadrukkelijk op alle metalen en op de gehele internationale metaalketen, inclusief metaalverwerkers en eindgebruikers. Nederlandse metaalketens bestaan voor het merendeel uit MKB-bedrijven. Die leveren basismetalen en halffabricaten aan andere bedrijfstakken voor verdere verwerking in de automobielindustrie, de bouw, chemie, ruimtevaart en elektronica. Het zijn bij uitstek ketens die sterk internationaal opereren. Ook de recycling van metalen is onderdeel van deze ketens.

Het convenant richt zich op nationale en internationale metaalbedrijven met het oog op het vergroten van de zichtbaarheid van het convenant en de gezamenlijke invloed van de deelnemers.