Klachten en geschillen

In 2017 is een onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie gestart. Benadeelden kunnen bij deze commissie terecht met een klacht of geschil.

De commissie heeft een eigen informatiepagina waar onder meer de uitspraken van de commissie zijn te raadplegen evenals de stand van zaken rond klachten die eventueel in behandeling zijn.

Klacht

Benadeelden in de internationale kleding- en textielketens van ondertekenaars (die zichtbaar is gemaakt in de productielocatielijst) kunnen een klacht indienen wanneer hun rechten worden geschonden. Arbeiders op productielocaties kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen bij de klachten- en geschillencommissie over leefbaar loon, kinderarbeid of milieuschade. Vertegenwoordigers van werknemers of andere maatschappelijke organisaties die de belangen van mens, milieu of dier behartigen kunnen dit ook doen. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen. Klachten kunnen bij de commissie worden ingediend via AGT-complaints@internationalrbc.org.

Geschil

Daarnaast richt de commissie zich op het oplossen van eventuele problemen (geschillen) tussen bedrijven en het secretariaat of tussen partijen bij het convenant. De commissie heeft de bevoegdheid bindende uitspraken te doen. De Stuurgroep heeft besloten om in de laatste fase van het Convenant (1 juli – 31 december 2021) een eventueel geschil niet langer aanhangig maken bij de Klachten- en Geschillencommissie.

Documenten

Klacht indienen op basis van de productielocatielijst

Jaarlijks publiceert het convenant een geaggregeerde lijst met productielocaties waarmee deelnemende bedrijven verbonden zijn. Mensen en maatschappelijke organisaties die beschikken over informatie over (vermeende) misstanden bij bepaalde kleding- en textiel productiefabrieken kunnen via deze geaggregeerde productielocatielijst nagaan of een (of meerdere) van de deelnemende bedrijven met die fabrieken verbonden is of zijn. Als dat zo is, kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van het convenant.

Het secretariaat zal dan contact opnemen met het betreffende bedrijf (of de betreffende bedrijven), hen wijzen op de (vermeende) misstand en hen aansporen om via goede ‘due diligence’ inzicht te krijgen in de (vermeende) misstand en, in geval er inderdaad een probleem is, het probleem aan te pakken en alles te doen wat in haar vermogen ligt om die misstand op te lossen of te minimaliseren, herhaling te voorkomen en waar nodig te zorgen voor compensatie.

Tot het doen van goede ‘due diligence’ behoort in ieder geval ook het gesprek aangaan met de melder van de (vermeende) misstand. Op die manier kunnen klager en het betreffende bedrijf het probleem in onderling overleg oplossen.

Indien de melder van een (vermeende) misstand na verloop van tijd van mening is dat een bedrijf niet of onvoldoende bijdraagt aan het aanpakken van het gemelde probleem, kan het een klacht indienen bij de Klachten- en Geschillencommissie via AGT-complaints@internationalrbc.org. Aangezien de commissie onafhankelijk is, loopt de behandeling van klachten buiten het secretariaat van het convenant om. Het secretariaat van het convenant is daarom ook niet op de hoogte van eventuele klachten, totdat de commissie aangeeft dat deze in behandeling zijn.