Klachten en Geschillen

In maart 2021 is een onafhankelijke Klachten- en Geschillencommissie gestart. Benadeelden kunnen bij deze commissie terecht wanneer hun rechten geschonden worden.

De commissie heeft een eigen informatiepagina waar onder meer de samenstelling van de commissie is te raadplegen, evenals uitspraken en de stand van zaken rond klachten die eventueel in behandeling zijn.

Waarom een klachten- en geschillenmechanisme

Een effectief klachten- en geschillenmechanisme is de zesde en laatste stap in het due diligence-proces, waar gevraagd wordt van bedrijven om mee te werken aan, of te zorgen voor, herstelmaatregelen. Het is via dit mechanisme dat alle belanghebbenden in de keten hun stem kunnen laten horen, zoals arbeiders in, of omwonenden van fabrieken of groeves. Het zorgt er ook voor dat de bedrijven echt te weten komen wat er speelt op vlak van sociale -en mensenrechten en milieu.

Waar is de Klachten- en Geschillencommissie voor bedoeld?

De Klachten- en Geschillencommissie zorgt dat klachten en geschillen op een laagdrempelige manier vertrouwelijk worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • klachten van benadeelden;
  • geschillen tussen convenantspartijen;
  • geschillen tussen een bedrijf en het secretariaat.

Van een klacht is sprake als een belanghebbende in de keten een melding doet. In tegenstelling tot een mechanisme dat zware juridische processen inhoudt en vaak imagoschade tot gevolg heeft, stelt de Klachten- en Geschillencommissie dialoog voorop en zet zo het belang van het leerproces binnen dit convenant extra in de verf.

Het kan ook zijn dat er een convenantspartij of het secretariaat niet akkoord is met de voortgang of uitvoering die een aangesloten bedrijf maakt in zijn due diligence-procedure. Dan is er sprake van een geschil. Opnieuw wordt er eerst alles aan gedaan om dit in goed onderling overleg op te lossen, eventueel samen met de stuurgroep en een bemiddelaar. De Klachten- en Geschillencommissie zal als laatste hulpmiddel ingeschakeld worden om een geschil op te lossen.

De bedoeling is dat toegetreden bedrijven een objectief oordeel krijgen van experten over hoe negatieve impact kan worden voorkomen of aangepakt. Door de samenwerking met Klachten- en Geschillencommissies van andere convenanten wordt onderling expertise ontwikkeld en uitgewisseld. De samenwerking zal ook de bekendheid van dit mechanisme bevorderen.

Hoe gaat de Klachten- en Geschillencommissie in zijn werk?

Bedrijven brengen jaarlijks hun keten in kaart en gaan na of er risico’s zijn op het gebied van sociale en mensenrechten en milieu. Tijdens de beoordelingsgesprekken vestigt het secretariaat de aandacht op problemen die voorkomen in de keten voor zover bekend. Ook al vindt dit proces zorgvuldig plaats, toch is het mogelijk dat betrokkenen in de ketens van bedrijven een melding doen bij de Klachten- en Geschillencommissie over negatieve impact die zij ervaren.

De Commissie zal dan een oordeel vellen over de mate van de verantwoordelijkheid van het bedrijf dat lid is van het Initiatief TruStone, afhankelijk van de schade aangericht op personen of het milieu. De Commissie doet dit volledig volgens de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

Afhankelijk van de mate van verantwoordelijkheid, zal het aangesloten bedrijf aangemaand worden om naar vermogen bij te dragen aan het verminderen van die negatieve impact of om te zorgen voor herstel.

Indien het gaat over negatieve impact dat een bedrijf veroorzaakt, bijvoorbeeld als het mede-eigenaar is van een fabriek, dan zal de Klachten- en Geschillencommissie zich uitspreken over een manier om deze schade te herstellen. Indien het gaat over een bedrijf die verbonden is aan een negatieve impact via een leverancier van zijn directe partner, dan zal de Commissie zich uitspreken over een manier hoe het bedrijf zijn invloed kan gebruiken.

Bedrijven hebben vast nog wel wat vragen over het klachten- en geschillenmechanisme . Aarzel niet om ze te stellen via het secretariaat: InitiatiefTruStone@ser.nl.

Procedure