Projecten

De deelnemers aan het Initiatief TruStone voeren collectief projecten uit om gezamenlijk risico’s in kaart te brengen en misstanden aan te pakken.


Stakeholderdialoog Rajasthan

De winning en verwerking van zandsteen brengt veel risico’s met zich mee. Door de complexe waardeketen van de verwerking van zandsteen tot kasseien, is een collectieve aanpak nodig om risico’s aan te pakken.
In 2021 is een brede stakeholderdialoog gestart tussen leveranciers van zandsteen en lokale organisaties in Rajasthan in India, TruStone-bedrijven en ngo Arisa. Rajasthan is de grootste zandsteen producerende staat in India. Doel van de dialoog is om uitdagingen en goede voorbeelden te delen en gezamenlijk praktische oplossingen te formuleren om te komen tot een verantwoorde en duurzame zandsteensector in Rajasthan.

Lees de risicoanalyse Rajasthan

 

De deelnemers aan de dialoog hebben afgesproken om zowel samen te werken op het niveau van de leveranciers (fabrieken) die de zandsteen machinaal verwerken als dieper in de keten (in de steengroeves en cobbleyards - verzamelplaatsen waar met de hand gekapte kasseien worden verpakt voor export) en plekken waar zandsteen kasseien worden gekapt (kleine werkplaatsen en thuiswerkplaatsen).

Wat is er tot nu toe bereikt dankzij de stakeholderdialoog?

 • Versterken van en afstemmen over de inspanningen die zijn geleverd door lokale organisaties voor belanghebbenden in de risicolanden.
  Heel wat inspanningen worden al jaren geleverd door Indiase maatschappelijke organisaties Manjari Sansthan en Aravali, zoals het kinderen uit werk halen en naar school brengen, trainen van arbeiders over hun rechten, en hen helpen met het aanmelden bij een e-registratiesysteem om aanspraak te kunnen maken op sociale zekerheidsprogramma's van de Indiase overheid. Zij gaan ook in dialoog met de overheid in Rajasthan om ervoor te zorgen dat drinkwater voorzien wordt in de regio. De multi-stakeholderdialoog zorgt ervoor dat deze inspanningen worden versterkt en ondersteund door het bewustmaken van de problemen bij importeurs en leveranciers van zandsteen. Ook zorgt de dialoog voor een goede afstemming onder actoren over wie wat doet.
 • Vergroten van bewustzijn over risico’s en versterken van samenwerking tussen importeurs en leveranciers ten voordele van de arbeiders.
  Door tijdens de dialoog risico’s bespreekbaar te maken, komen praktische oplossingen naar voren. Zo zijn enkele deelnemende leveranciers gestart met het betalen van een sub-leverancier via bankrekeningen in plaats van contant. Dit verhoogt de transparantie en formaliseert de relaties tussen bedrijven in de zandsteenketen.
 • Meer vertrouwen en momentum gecreëerd tussen leveranciers en importeurs om samen aan de slag te gaan om de risico’s in de ketens aan te pakken.
  Er is meer openheid ontstaan over waar materialen vandaan komen en hoe ze worden verwerkt en meer wil om collectief een traject te starten om de capaciteit van alle spelers in de ketens te vergroten rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om dit momentum volop te benutten en de stakeholderdialoog verder impuls te geven, gaat een groep van importeurs in ieder geval tot einde 2024 aan de slag met concrete actiepunten die het mogelijk moeten maken om op niveau van fabrieken, cobbleyards en groeves de meest ernstige schendingen van mensen- en arbeidsrechten aan te pakken. De aanpak bestaat uit drie sporen:

 • Ondersteunen van de bilaterale dialoog tussen importeurs en leveranciers over precaire arbeidsomstandigheden in de keten door het versterken van kennis en capaciteiten
 • Verder uitbouwen van het bewustzijn van arbeidsrechten door de reeds ingezette dialoog te intensiveren, vooral ook op het niveau van groeves en in de productie van kasseien
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een gezamenlijke aanpak voor risico's dieper in de keten, die bedrijven niet alleen kunnen aanpakken.

Via deze weg willen de partijen bijdragen aan:

 • Het formaliseren van arbeid in zandsteengroeves.
  Registratie van werknemers is een eerste stap die nodig is om duidelijk te krijgen wie er eigenlijk in welke groeve werkt. Met een formeel arbeidscontract kunnen groeve-arbeiders aanspraak maken op hun rechten.
 • Kinderarbeid en gedwongen arbeid in groeves en in de productie van zandsteen kasseien terugdringen.

Deelnemende bedrijven:

 • Brachot
 • Maris Natuursteen
 • Stone
 • Stoneline (voorheen Marshalls)
 • Tuinmaterialen Meynen

Stakeholderdialoog Zimbabwe

De risicoanalyse van de natuursteensector in Zimbabwe werd afgerond in 2021. Dit gaf bedrijven die materialen importeren uit Zimbabwe een beter zicht op de actuele en reële situatie. In 2022 wordt een strategie ontwikkeld om de situatie voor betrokkenen te verbeteren. Er wordt daarvoor onder meer gekeken naar welke stakeholders in Zimbabwe het beste kunnen worden betrokken en hoe efficiënt een dialoog kan worden opgezet tussen bedrijven (leveranciers en importeurs), de overheid en lokale maatschappelijke organisaties (vakbonden, ngo’s).

Deelnemende bedrijven:

 • Arte
 • Jetstone
 • Kemie
 • Mondial (Italië)
 • Tuytelaers

Lees meer: risicoanalyse Zimbabwe (pdf)

Sociale dialoog Zuid-India

In 2022 is een project opgestart van het Initiatief TruStone, vakbond FNV, internationale vakbond BWI, bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone en leveranciers van graniet in Tamil Nadu, India. Doel is om sociale dialoog tussen management en werknemers van productielocaties te bevorderen.

In november 2022 zijn door FNV en BWI trainingen verzorgd voor werknemers en management in India. Tegelijkertijd is in samenwerking met Triple R Alliance aan importeurs aangesloten bij het Initiatief TruStone een online training aangeboden over dialoog met leveranciers. In januari 2023 starten de betrokken partijen en bedrijven pilots in Tamil Nadu om worker committees in de productielocaties op te zetten en te ondersteunen.

Foto: FNV Dr. Bhuvaneshwari Nanjappan, Acting President Tamil Nadu Congress Workers' Union

© Foto: FNV. Dr. Bhuvaneshwari Nanjappan, Acting President Tamil Nadu Congress Workers' Union

Deelnemende bedrijven:

 • Den Hollandsche
 • Dekker Zevenhuizen

Leefbaar loon Steel Grey

In 2022 vinden verkenningsgesprekken plaats tussen bedrijven die Steel Grey (een granietsoort) halen uit Andhra Pradesh (India), om te kijken of en op welke manier een project gestart kan worden om te onderzoeken wat leefbare verloningen zijn in deze specifieke regio. Bedrijf Arte di Granito en ngo Arisa werken reeds jaren samen in die streek om verschillende risico’s aan te pakken, waaronder het niet betalen van een minimum loon of leefbaar loon. Op basis van deze kennis en ervaringen wordt bekeken hoe andere TruStone-leden kunnen aanhaken bij de ervaringen die al zijn opgedaan.