Aanpak

Van verzekeraars wordt verwacht dat zij een goede inschatting maken van de risico’s en waar nodig hun beleid hierop aan passen.

In het eerste jaar starten de partijen met gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie en klimaatverandering. Door hierop samen te werken, krijgen partijen meer inzicht in de risico’s op dit gebied en kunnen acties worden ondernomen om deze aan te pakken. Men gaat elkaar aanspreken op afgesproken doelstellingen en werkt samen aan oplossingen.

Internationale afspraken

Nederlandse bedrijven hebben op grond van internationale richtlijnen en afspraken de verantwoordelijkheid deze risico’s te voorkomen en aan te pakken. Deze afspraken zijn gemaakt in onder meer de:

De OESO-richtlijnen schrijven voor dat bedrijven nagaan in hoeverre ze betrokken zijn bij misstanden op het gebied van mensenrechten en milieu. Dit onderzoek wordt ‘due diligence’ genoemd.