Due diligence in de metaalsector

Wat zijn ‘stap 3 en stap 6’?

Bij stap 3 hoort het staken van activiteiten die negatieve gevolgen veroorzaken of eraan bijdragen. Een bedrijf komt hierachter door stap 2 goed te doorlopen. Het bedrijf ontwikkelt een concreet plan, en voert deze uit, om potentiële en daadwerkelijke negatieve gevolgen te voorkomen en te beperken. 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch iets misgaan bij een bedrijf, eventuele buitenlandse dochters of toeleveranciers. In dat geval dienen zaken tijdig te worden rechtgezet en klachten serieus te worden afgehandeld. Volgens stap 6 dienen bedrijven adequaat te reageren op klachten en/of herstel aan te bieden aan de getroffen stakeholders of rechthebbenden. Dit kan via klachtenmechanismes op bedrijfs- of sectorniveau. Als deze geen bevredigend resultaat opleveren, dan kan bemiddeling door het Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen overwogen worden.

Meer weten over stap 3 en stap 6?

Stap 3 en stap 6 en het convenant

Het convenant biedt een instrument aan om als bedrijf invulling te geven aan de derde en de zesde stap. Het ‘Plan van Aanpak’, dat ook bij stap 1 al aan bod is gekomen, stelt bedrijven in staat potentiële of daadwerkelijke negatieve gevolgen in de keten aan te pakken. Dit gepersonaliseerde plan wordt automatisch gegenereerd op basis van de individuele antwoorden gegeven in de Maturity Assessment en de Risico Analyse. Bedrijven kunnen daarna zelf belanghebbenden en experts raadplegen voor stap 3 en 6. Dit zijn onder andere de maatschappelijke organisaties die deelnemen aan het convenant.

In de praktijk

In het kader van stap 3 en 6 is een interview met Heineken gehouden over toegang tot herstel. Meer weten? Zie dit verhaal op de website van het IMVO convenant Voedingsmiddelen.